บทความวิจัยแผน ข ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

บทความวิจัย แผน ข
ภาคการศึกษา 2/2560

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 5951203267  นางสาวพัชรนันท์ คงมั่น ความตระหนักของคนวัยทำงานต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ
 5751203252  นางสาวกฤตยา มูลเทพ การศึกษาสาเหตุการค้างชำระหนี้ขอลูกหนี้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสำนักงานเขต 2
 5951203257  นางสาวฉัตราภรณ์ กุณาวงค์ โอกาสตลาดธุรกิจประเภท COWORKING SPACE ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 5951203260  นางสาวตรีนุช มโนศักดิ์ การศึกษาโอกาสทางการตลาดของธุรกิจสปาน้ำแร่ ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 5951203264  นายปฏิญญา ศรีสายเชื้อ แนวทางการตลาดสำหรับรูปแบบธุรกิจร้านกาแฟสดสำหรับGEN Y ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย
 5751203274  นางสาววิภาวรรณ มัณยานนท์ การศึกษารูปแบบธุรกิจรับซื้อของเก่าในเขตอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 5951203277  นางสาวศรัณยา ฉ่อนเจริญ ทัศนคติในการทำงานของพนักงานประจำเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ เเละเจนเนอเรชั่นวาย ในจังหวัดเชียงราย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 5752003283  นางสาวลดาวัลย์ ธรรมศาสตร์ The Effects of Simple Home-Based Balance Training Program on Balance Performance And Quality of Life in Community Elderly
 5952003271  นางสาววรงค์พร รัตนบุญ การศึกษาผลของน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ต่อการลดอาการปวดศีรษะไมเกรน
 5952003253  นางสาวกมลจันทร์ รัตนพรเจริญ การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้คลื่นความถี่วิทยุและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการรักษาอาการปวดไมโอเฟเชียลของผู้ที่ทำงานในสำนักงาน
 5852003253  นางสาวกัลย์ธิรา แก้วศรีขาว ประสิทธิผลของเซรั่มที่มีส่วนประกอบของน้ำมันรำข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงที่มีต่อริ้วรอย ความชุ่มชื้น และความยืดหยุ่นของผิวหนัง
 5952003266  นางสาวพรพิมล บรรสาร ผลของการฝังเข็มจุด SHENMEN (HT7) ต่อคุณภาพการนอนในผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับ
 5852003274  นางสาววรินทร แจ่มจันทร์ การศึกษาประสิทธิผลของการทา 5%Niacinamide ต่อความยืดหยุ่นของผิวหน้า
 5752003279  นางสาวภูริชญา อินทร์เนตร The combination effect of Ruesri Dat Ton with Thai Thaditional Massage on the improvement of knee osteoarthritis symptoms
 5752003287  นางสาววิลาสินี บุดดา LONG TERM BLUE LIGHT EXPOSURE EFFECT ON MACULAR PIGMENT OPTICAL DENSITY (MPOD)
     

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 5851701252  นางสาวกิตติอนงค์ ล้ออุทัย การพัฒนาเทียนนวดที่มีส่วนผสมของสารหอมจากดอกจำปี
 5851701281  นางสาววันวิษา รัตนปนัดดา การเตรียมสารสีจากหมากเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
 5851701289  นางสมมนัส มนัสไพบูลย์ ฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสของสารสกัดใบและดอกจักรนารายณ์
 5951701261  นางสาวณัฐกฤตา ชาวสวนศรีเจริญ การพัฒนาตำรับมาส์กสมุนไพร
 5951701274  นางสาวปิยฉัฏร ช่วยสีนวล ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดข้าวทับทิมชุมแพเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง
 5951701291  นางสาวสิริกุล ทองรังสฤษฎ์ การเพิ่มขนาดไมเซลล์ของโซเดียม ลอริล ซัลเฟต ด้วยการใช้สารลดแรงตึงผิวร่วมเพื่อลดการระคายเคืองผิว
 5851701286  นายศักดิ์ชัย ธีรธรรมเสถียร ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสของสารสกัดว่านสากเหล็ก
 5951701297  นางสาวอนุสสรา เศรษฐ์สิริภักดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดฟักทอง
 5951701257  นางสาวจิราภรณ์ อินทร์มั่น การพัฒนาเจลปิดผมขาวแบบชั่วคราวที่มีส่วนผสมของสารสกัดเมล็ดถั่วดำ
 5951701270  นายประชา โรจน์ปัญญากิจ การเพิ่มความคงตัวของฟองของสารลดแรงตึงผิวประจุลบด้วยพอลิเมอร์ชนิดไม่มีประจุ
 5751701287  นางสาวเมลิสา สินธุ์ศิริพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปที่มีสารสกัดธรรมชาติจากเปลือกแก้วมังกร
 5851701251  นางสาวกสิ สุริยพันธุ์ ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฟันผุในช่องปากของสารสกัดกะเม็ง
 5951701252  นางสาวกัญญวีร์ อนุวัตมงคลชัย การพัฒนาอิมัลชันจากน้ำมะพร้าว
 5951701254  นายกีรบุตร กิติยาดิศัย ประสิทธิภาพในการยึดเกาะของแมกนีเซียมเมอริสเตทและพลาสติกพาวเดอร์ในสูตรตำรับแป้งอัดแข็ง
 5751701258  นายณัฎฐพล ศิรินภัสโภคิน การสกัดน้ำมันจากเมล็ดงาขี้ม้อนเพื่อประยุกต์ในผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอาง
 5951701266  นางสาวธัญธิดา นวมทอง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกำแพงเจ็ดชั้นและความคงตัวในเซรั่ม
 5951701267  นางสาวธิราภรณ์ พิมรงค์ คุณสมบัติของผงเปลือกมังคุดเพื่อใช้เป็นสารให้สีในตำรับเครื่องสำอาง
 5951701268  นางสาวเธียรรินรดี วิสุทธิเเพทย์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปล้าตะวัน
 5951701273  นายปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี สูตรตำรับและการทดสอบประสิทธิผลของอิมัลชันที่ทำจากผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
 5951701275  นางพิชญา ชอบชื่น การศึกษาประสิทธิภาพการทำให้ผิวกระจ่างใสของครีมกันแดดเบสซิลิโคนที่มีส่วนผสมของอัลฟ่าไบซาบูรอล
 5951701276  นางสาวพิชญา ฤทธิ์เจริญ การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกระชายเหลือง กระชายแดง และกระชายดำ
 5751701283  นางสาวแพ็ทตริยาธร จำปามูล การศึกษาความคงตัวของเอ็นแคปซูเลชั่นสารสกัดผักปลัง
 5751701270  นางสาวภัทรวดี เอกวรพนธ์ การสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดเข็มทองเพื่อใช้เป็นสารให้ความชุ่มชื้นผิว
 5951701284  นางสาวศลิลลา สุดดี ผลของน้ำมันเมล็ดเจียต่อเส้นผม
 5951701286  นางสาวศศิชา วรไพบูลย์ การเตรียมเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบขี้เหล็ก
 5751701294  นางสาวสราญจิตร อินอ่อน ความสัมพันธ์ของสีใบหูกวางกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
 5951701289  นางสาวสินิทธ์นุช ลีพัฒนะพันธ์ การพัฒนาเครื่องสำอางกันแดดจากระบบการนำส่งสารกันแดดไบโอคอมโพสิท
 5951701294  นายสุภกิตต์ ภคอัครเลิศกุล การสกัดน้ำมันเมล็ดเสาวรสด้วยเทคนิคการแยกชั้นสามวัฏภาค
 5951701295  นางสุวรรณี เมธาจิตต์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์พอกหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกรุงเขมา
 5951701286  นางสาวศศิชา วรไพบูลย์ การเตรียมเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบขี้เหล็ก
 5951701296  นางสาวอนงค์นาถ ธรรมสกุลวงศ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดดอกงิ้วแดง
 5951701298  นายอภิพล เพ็ญกิตติ การเตรียมเรสเวอราทรอลที่กักเก็บด้วยไซโคลเดกซ์ทรินและประสิทธิภาพการทำให้ผิวกระจ่างใส
 5951701299  นายอมรวงษ์ ศรีสุริฉัน การศึกษาผลของตำรับเครื่องสำอางต่อกลิ่นของสารสกัดจาก  BAROSMA BETULINA
 5951701300  นางสาวอรกานต์ ไพศาลอุดมศิลป์ การเตรียมมาส์กที่มีส่วนประกอบของลิ้นทะเล
 5951701301  นางสาวอรทัย พลชำนิ สารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกากเชอรี่ไทย ตะขบและมะขามป้อม    
 5951701302  นายอรินทร์ บรรจงศิลป์ การออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมโฮโมจิไนเซอร์แบบอินไลน์เพื่อเตรียมอิมัลชัน
 5751701299  นางสาวอุรารัตน์ อำคาศักดิ์ การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมความมันของแป้งฝุ่นทาหน้าที่มีสารไคโตซาน
 5951701263  นายณัฐปคัลย์ โพธิ์เขียว การเพิ่มความคงตัวของผลิตภัณฑ์กันแดดโดยใช้สารต้านอนุมูลอิสระ
 5851701268  นางสาวปาณิศา กลิ่นกุหลา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งคิ้วที่มีสารสกัดจากกาแฟคั่ว
     
 
Scroll to Top