รางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น 1 รางวัล / กลุ่มสาขา

กลุ่มการนำเสนอรางวัลแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสาขา

      1. กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

      2. กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

      3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

  • รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น    เงินรางวัล   30,000.- บาท         1 รางวัล/กลุ่มสาขาวิชา
  • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น   เงินรางวัล   20,000 .- บาท        1 รางวัล/กลุ่มสาขาวิชา

* อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร

* นักศึกษาที่เสนอผลงานเข้าประกวดแต่ไม่ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ดีเด่น จะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวดผลงาน

 

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ที่มีผลการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ในระดับดี (Good) ขึ้นไป
เปิดรับสมัครเพื่อขอรับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น มกราคม – มีนาคม 2566
ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่นสิงหาคม – กันยายน 2566

โครงการประกวดดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา

Office of the Postgraduate Studies, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 ThaSud Mueang Chiang Rai 57100
Tel. 053-916140 Fax. 053-916141  E-mail: graduate@mfu.ac.th

Powered by Office of the Postgraduate Studies, MFU

Scroll to Top