บทความวิจัยแผน ข ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

บทความวิจัย แผน ข
ภาคการศึกษา 2/2561

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลชื่อเรื่อง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 6051209255 นางสาววรภา เชิงปัญญาการประยุกต์ใช้เทคนิคการสุ่มแบบมอนติคาร์โลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาร้าน xyz จังหวัดลำปาง
 6051203271 นางสาววรุณยุพา อัศวโกวิทพงศ์ผลกระทบของการรับรู้ประโยชน์และความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการรีวิวร้านอาหารจากสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยว
 6051203258 นางสาวทวินันท์ สุนทรนันทการศึกษาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 6051203269 นางสาวรัชนีวรรณ ผลเจริญสื่อสังคมออนไลน์ช่วงอายุและการรับรู้ตราสินค้าของเครื่องสำอาง กรณีศึกษาผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย
 6051203253 นายเจษฎา เลิศไกรวัลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับสุนัขในจังหวัดเชียงราย
 6051203268 นางสาวรักษ์ชนก ขวัญเมืองเดิมแนวทางการตลาดของธุรกิจดูแลรถยนต์ในจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา
 6051203270 นางสาวรัทยา เจริญรูปการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภคกลุ่มนักศึกษา ในจังหวัดเชียงราย
 6051203266 นายภูมิภัส มัลเชษฐ์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวแขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงน้ำทาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 6051203274 นายสันติภาพ ศรีนิมิตรอุดมความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดกับการดูดวงของประชากรในจังหวัดเชียงราย
 6051203256 นายฐิติวัฒน์ รักรุ่งเรืองกิจการจัดการส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจโรงแรม 3 ดาว อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 6051203264 นางพีรดา เสาร์แก้วปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานรายวัน กรณีศึกษา บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 6051203260 นางสาวปรียาพร พรหมมาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเช่าหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 6051203261 นางสาวพรกนก ภิลุมวงค์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสินค้า คุณภาพการบริการ และแนวโน้มการกลับมาใช้บริการร้านหมูกระทะ
 6051203262 นางสาวพัชรา แย้มเจริญความสัมพันธ์ระหว่างเจนเนอเรชั่นและทักษะทางการเงินของประชากรในจังหวัดเชียงราย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลชื่อเรื่อง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 5852003267 นางสาวเบญจพรรณ ธิติเลิศเดชาการศึกษาประสิทธิผลของการลดระดับน้ำตาลและไขมันด้วยการยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส, แอลฟา-กลูโคซิเดส และไลเปสจากสารสกัดต้นอ่อนทานตะวัน
 5952003275 นางสาวอัญชลี ชัยทรัพย์การเพิ่มค่า pH ในเลือดดำหลังรับประทานยาเม็ดโซเดียมไบคาร์บอเนตขนาด 2.7 กรัมต่อวันในอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรง
 5952003255 นางสาวจิตชานันทน์ อภิญชญาภัฏฐ์การศึกษาผลของการดื่มน้ำด่างต่อภาวะต้านออกซิเดชั่นในอาสาสมัครสุขภาพดี
 5952003259 นายตันติกร เมืองหนองหว้าดนตรีคลาสสิค กับการลดอาการปวดศีรษะไมเกรนในผู้ป่วยโรคไมเกรน
 5852003265 นางสาวนัสสรา หงษ์ร่อนการศึกษายีสต์แคนดิดาในลำไส้ของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
 5952003257 นายชนะกันต์ มากศิริประสิทธิผลของยาหอมเทพจิตรร่วมกับการรักษาตามปกติในการช่วยลดความถี่ของการเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรน
 5852003258 นางสาวเฌอปาณ ตรีกิจจาการศึกษาประสิทธิผลของการลดไขมันด้วยการยับยั้งเอนไซม์ไลเปสของสารสกัดจากใบต้นสบู่แดง
 5852003276 นายศุภกร ยืนยงวรรณโชติผลของการฟังเพลงบทสวดในพุทธศาสนา และเสียงบรรยากาศธรรมชาติต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับ
 6052003255 นางสาวชญานิษฐ สิงหจินดาวงศ์การเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุกก่อนและหลังผ่านการอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟด้วยวิธี DPPH
   

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

 5951006255  MR.LEE YONGYEE SAYAXANG AN ANALYSIS OF THE ENGLISH LANGUAGE PROGRAM AT THE INSTITUTE OF FOREIGN AFFAIRS, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, LAO PDR: TEACHERS AND STUDENTS’ PERCEPTION

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 6051701266  นางสาวณิชาภัทร เซ็นโส การสกัดโปรตีนและฟีนอลิกแบบขั้นตอนเดียวจากกากถั่วเหลืองโดยเทคนิคการละลายสามวัฏภาค
 6051701275  นางสาวประภัสสร หอยืนยง การพัฒนาสูตรตำรับแชมพูสำหรับสุนัขที่มีสารสกัดไพล
 6051701288  นางสาวศิริวรรณ สาระวงษ์ ผลของวิธีการสกัดต่อฤทธิ์ทางชีวภาพจากฝักจามจุรี
 6051701262  นายณภัทร รัตนบัลลังค์ การเตรียมเพกตินจากเปลือกส้มโอเพื่อประโยชน์ทางเครื่องสำอาง
 6051701268  นายธนวิศว์ พิศุทธานันท์ ประสิทธิผลของเซรั่มผสมสกัดเห็ดฟางและเห็ดหูหนูขาวต่อความชุ่มชื้นและต่อต้านริ้วรอย
 6051701279  นางสาวปิยปาณ ธรรมจารี การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากใบหนานเฉาเหว่ยโดยใช้คลื่นความถี่สูง
 6051701280  นางสาวภัทราภรณ์ สุตะพันธ์ การกักเก็บกรดเฟอรูลิกในไคโตซาน/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ไฮโดรเจล
 6051701253  นายกิตติทัต จรัสตระกูล PREPARATION OF MICROEMULSION CONTAINING SACHA INCHI  SEED OIL
 6051701252  นางสาวกานต์รวี บำรุงเชาว์เกษม ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดใบหูกวาง
 6051701265  นางสาวณัฐณิชา พึ่งสาระ ฤทธิ์ทางเครื่องสำอางและการประยุกต์สารสกัดพิกัดเบญจเกสรในอิมัลชัน
 6051701286  นางสาววิรชา ท่าทราย การเตรียมชานอ้อยเพื่อเป็นวัสดุขัดผิวในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 6051701255  นางสาวเขมณัฏฐ์ อภิพัฒน์กุลวรา การเตรียมสารก่อเจลจากเนื้อเมล็ดมะขาม
 6051701284  นางสาววรรณิสา แก้วบ้านกรูด ฤทธิ์ทางเครื่องสำอางของสารสกัดใบสมุยหอม
 6051701287  นางสาวศศิธร มานะสถิตพงศ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีย้อมผมธรรมชาติ
 6051701264  นางสาวฐฌาณิ ธนวรรณวิวัฒน์ การเปรียบเทียบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบคนทีสอและใบคนทีเขมา
 6051701272  นางสาวนพรัตน์ บุญทรัพย์ การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดส่วนเหง้ามหาหงส์
 5951701271  นางสาวปรียาภรณ์ เพิ่มพูน ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดใบโปร่งฟ้า
 6051701282  นายวงศกร ศุภดิเรกกุล การพัฒนากระดาษซับมันธรรมชาติที่มีส่วนผสมของกาบมะพร้าว
 5951701277  นางสาวภัทราภรณ์ บัวทอง การพัฒนาเซรั่มบำรุงหนังศีรษะจากสารสกัดแตงกวา
 6051701273  นายบัญชา คูณณานันท์ การเตรียมสารสกัดใบและดอกชบาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม
 5951701256  นางสาวเขมณัฏฐ์ เทพประสิทธิผล ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเมล็ดถั่วเขียวและถั่วเขียวงอก เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
 6051701277  นางสาวปรียานุช ศรีนิลทา การพัฒนาลิปบาล์มที่มีสารสกัดโกจิเบอร์รี่
 6051701290  นางสาวสายน้ำผึ้ง ชูชื่น ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเปลือกสนสองใบและสนสามใบ
 5851701259  นางสาวณัฐชาพร ชูชื่น การเตรียมไลโปโซมของสารสกัดดอกอัญชันและน้ำมันกานพลู เป็นผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของขนคิ้ว
 5951701260  นางสาวฑิพรัษฐ์ ล่งธง สารสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดมะเขือเทศเชอร์รี่
 6051701263  ร้อยตำรวจตรีหญิงณัฏฐนันท์ ภูเบศพินธคุปต์ การสกัดและการใช้ประโยชน์ของจิงจูฉ่ายในเครื่องสำอาง
 5851701261  นางสาวณิปัทม์ วันคนองกิจ การพัฒนาเจลและสเปรย์ให้ความชุ่มชื้นส้นเท้าจากสารสกัดเปลือกกล้วย
 5851701280  นายวัชรพงศ์ เจริญทรัพย์ การพัฒนาเซรั่มสำหรับผิวหน้าจากสารสกัดกล้วยไข่
 6051701261  นางสาวโชษิตา วาณิชฤดี การเตรียมครีมบำรุงผมที่มีส่วนประกอบของน้ำมันมะพร้าว
6051701256 นางสาวจริยา สมกำเนิด การพัฒนาเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดกิ่งมะขามป้อม Development of Serum Containing Phyllanthus emblica Branches Extract
Scroll to Top