บทความวิจัย แผน ข
ภาคการศึกษา 2/2559

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลชื่อเรื่อง

สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย

5852406001นางสาวเปรมศิริ แซ่โกงานแปลเรื่องสั้น “หอฮุ่ยอาน” คัดสรรจากนิยาย “หวนคะนึงถึงเฉิงหนาน” โดย หลินไห่อิน

สาขาวิชาการบริหารวิสาหกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

5651204756MR.JOHN THOMAS WATSONAn Investigation on the Effects of HRM Drivers, Organizational Citizenship and Innovative Work Behaviors, and Job Satisfaction Toward Systems-Level Innovation Outcomes: A Case of the Thai Civil Service Commission

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

5651209254นางสาวกันธิชา โคตรแสนลีการศึกษาโซ่อุปทานยางพาราเพื่อการส่งออก กรณีศึกษาจังหวดั เชียงราย
5651209279นางสาวพิไรรัตน์ สุขทรรศนีย์การจัดการวัตถุดิบและเทคนิคการจัดซื้อเพื่อการผลิตเครื่องสำอาง
5651209299นายสุรพงษ์ เวทพิสัยการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ใน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5651203261นางสาวพรปวีณ์ ภู่ห้อยการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารออมสินของประชาชนแต่ละช่วงอายุในจังหวัดเชียงราย
5651203264นางสาวมนมนัส ณ เชียงใหม่การประเมินสมรรถนะของพนักงานตำแหน่งผู้จัดการธุรกิจการขาย
5651203279นางสาวอมลวรรณ สุดใจ ปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
5751203259นางสาวนาลินี ประมงค์แนวทางการพัฒนาธุรกิจการผลิตกุ้งแปรรูป บริษัท เอ็น โอ เอฟ จังหวัดสมุทรสาคร
5751203262นายปณิธาน ภูมิวิชชุเวชส่วนผสมการตลาดบริการร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติ ในเขตตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
5751203275นายศรัณย์ เชี่ยววานิชการประยุกต์ใช้ ไมโครซอฟท์ แอคซสเพื่อการจัดการฐานข้อมูล และการจัดการทางบัญชีของธุรกิจการผลิตขนาดย่อม: กรณีศึกษา ธุรกิจผลิตเสื้อผ้า ร้านเชียงรายงานผ้า
5751203276นางสาวศุภลักษณ์ ไกลถิ่นแนวทางการพัฒนาธุรกิจหอพักเอกชน กรณีศึกษา:หอพักเวสธิมาคอร์ท
5851203252นางสาวกัญญณัช จตุศาสตร์ความต้องการในการซื้อชุดสูทออนไลน์ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5651010251นายก่อพจณ์ เอี่ยมสำอางค์ปัญหาธรรมาภิบาลของงานก่อสร้างสาธารณะ กรณีศึกษา กองช่าง เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลชื่อเรื่อง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
5652003251นางสาวกรวิกา จันทรัตน์การศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอบเชยต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน
5652003260นายธนพล วุฒิวัยการศึกษาปริมาณสารอาหารโปรตีนชนิดอะมิโนโซ่กิ่งจากถั่วลันเตาเหลือง สกัดแบบไอโซเลท และโปรตีนข้าวเจ้า กข.1 สกัดแบบคอนเซนเทรต เปรียบเทียบกับเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตจากนม
5652003265นางผกามาส รัตนาธิคุณการศึกษาผลการลดน้ำตาลในเลือดด้วยเจียวกู่หลานในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน
5652003276นางสาววรัญญา วงศ์ก่อการศึกษาประสิทธิผลของการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนต่อขนาดเส้นรอบเอว 
5752003260นางสาวเชาวนีย์ ทองศรีแก้วการศึกษาสุ่มเปรียบเทียบแบ่งครึ่งใบหน้าประสิทธิผลของสารสกัดเจล 5% ใบบัวบกเทียบกับ สารสกัดเจล 5% กวาวเครือขาว ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาในผู้หญิง
5752003293นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีนาคการศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบบครึ่งใบหน้ากับประสิทธิผลของการทาครีม 0.05% เปลือกทับทิมเทียบกับการทาครีม 0.02% เตรติโนอินในการักษาริ้วรอยรอบดวงตาในคนไทย 
5852003261นางสาวทวินันท์ ป้องศรีประสิทธิผลของการใช้วิตามินซีชนิดอมขนาด 25 มิลลิกรัมร่วมกับการสร้างแรงจูงใจในการลดการสูบบุหรี่
5852003262นางสาวธนธรณ์ อุรัจจเสวกการศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบ่งครึ่งใบหน้าถึงประสิทธิผลของเซรั่ม 5% ใบบัวบกเทียบกับเซรั่ม 7% ใบบัวบก ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา  
5852003263นางสาวธัญญ์นรี วรางค์จารุรัตน์ผลของศิลปะบำบัดต่อศักยภาพสมองด้านกระบวนการทางสติปัญญาในผู้สูงอายุ
5852003266นางสาวเนตรมณี ชวดไชยผลของการรับประทานน้ำมันดาวอินคาต่อคลื่นสมองโดยเฉพาะสติปัญญาด้านความสนใจ
5852003273นายวรพล เพ็งสุวรรณการศึกษาผลของการฝึกสมองด้วยโปรแกรม “21 Days Brainwave Classroom” ต่อคลื่นสมองของผู้สูงอายุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

5651701252นายกฤษดา เร่งสมบูรณ์Study of Surfactant-Chitosan Effect on Emulsion Formation
5651701253นางกัญญารัตน์ ตั้งก่อสกุลการพัฒนาตำรับสบู่จากน้ำด่างขี้เถ้าแกลบ
5751701261นางสาวณัฐภัสสร สิทธิมณีวรรณการเปรียบเทียบประสิทธิผลของคอลลาเจนไฮโดรไลเสททางการค้าในเซรั่มบำรุงผิวหน้า
5751701279นางสาวพงศ์ผกา พงศกรไพศาลการพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบฝรั่ง
5751701285นางสาวมาณวี สุชญาอัครกุลการพัฒนาแวกซ์จัดทรงผมและปิดผมขาวที่มีสารสกัดข้าวเหนียวดำ
5751701288นางสาวลำจวน แสงทองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอการงอกของขนที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลือง
5751701291นางสาววัชรี จันทะการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอกริมฝีปากเพื่อความชุ่มชื้น
5851701253นายขจรศักดิ์ เขมสารโสภณการพัฒนาสบู่ธรรมชาติต้นแบบที่ประกอบด้วยรำข้าว
5851701260นายณัฐสิทธิ์ สุรารักษ์การพัฒนาเจลทรีทเมนต์สำหรับเส้นผมและประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค
5851701262นางสาวเทิดขวัญ เทพสารฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหอมแดงเพื่อประยุกต์ใช้ทางเครื่องสำอาง
5851701264นายธีรวัฒน์ พงษ์พิสิฏฐ์การพัฒนาครีมมาสก์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันจระเข้สายพันธุ์ไทย
5851701265นางสาวนิลันญา หะยีนิเตะการพัฒนาเจลตกแต่งคิ้วที่มีสารสกัดใบเทียนกิ่ง
5851701272นางสาวพีรยา พิพัฒนามงคลการพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะเกี๋ยง
5851701274นางสาวภัทริณ กังสนารักษ์การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้สีธรรมชาติจากบีทรูทในลิปทินท์
5851701279นางสาววราภรณ์ เตียงธวัชการพัฒนาตำรับเซรั่มที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดฟักเขียว
5851701282นางสาววาสนา วิชาญยุทธนากูลการสกัดสีจากเฉาก๊วยเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตกแต่งคิ้ว
5851701285นางสาวศศิกานต์ จำปาเกตุกุลการตั้งตำรับเจลเคลือบสีลิปสติกเพื่อให้สีติดทนนาน
5851701290นางสาวสิริทิพย์ โชติรัตน์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดต้นอ่อนทานตะวันและการประยุกต์ใช้ในตำรับอิมัลชั่น
5851701292นางสาวสุดาวิณีต์ สุขทรัพย์สินการเตรียมเจลแต้มสิวจากสารสกัดเหงือกปลาหมอ
5851701293นางสาวหทัยขวัญ บุญผดุงปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหญ้าแห้วหมู
5851701294นางสาวอรรัมภา สืบสาววงษ์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดลูกจัน 
5851701296นางสาววัชราภรณ์ โอมพิทักษ์พงศ์การประยุกต์ใช้สารสกัดหมากในบีบีคุชชั่น
5851701284นางสาววิชญาดา จงเนติวิศิษฐ์การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมสารสกัดเปลือกผลทับทิม

 

Scroll to Top