บทความวิจัยแผน ข ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
ชื่อเรื่อง
5351203252
เกษรา ขจรคำ
คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานนวดแผนไทยในเขตเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงราย
5351203262
ธัญญลักษณ์ จันทร์จินดา
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจฝากเงินกองทุนทวีสุข: กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาห้วยสัก จังหวัดเชียงราย
5351203266
นัทที สุรินทร์แปง
แนวทางการตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในเขตเทศบาลนครเชียงราย
5351203268
ประภัสสร บุญเพิ่ม
การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์กันแดดผิวหน้าโดยใช้สื่อในอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
5351203282
วรธน เจริญอาภรณ์
การวิเคราะห์ประสบการณ์ของลูกค้าธุรกิจรถยนต์มือสองกรณีศึกษา บริษัท นกเงือกยานยนต์ จำกัด
5451203251
นัฑฐ์กมล หาญพาณิชย์
ความพึงพอใจในการให้บริการของโรงแรมพาร์คอินน์ จังหวัดเชียงราย
5451203254
กิตติกานต์ เมืองขวัญใจ
แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาและสร้างแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพานพิทยาคม
5451203256
จีรภัทร ยศศิลปศักดิ์
แนวทางการขยายกลุ่มลูกค้าระดับศักยภาพสูง ของการออมเงินแบบมีประกันชีวิตในเขตอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
5451203260
ณิชากร จันทรมณี
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรจากสถาบันการเงินในจังหวัดเชียงราย
5451203278
ศศิธร นวนชัย
ผลกระทบของนโยบายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงราย
5651010274
SINOUANCHANH PHIEWPHANH
ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการและกีฬาแขวงไซยบูลี สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5651203262
พิมพ์พิศา จันทร์ติ๊บ
การเตรียมความพร้อมของธนาคารกรุงไทยในจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5651203268
วิราช เขื่อนเพชร
การศึกษาโอกาสทางการตลาดและแนวทางการพัฒนาธุรกิจโฆษณาบนจอ LED ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
5651203284
DAOBUNGAON SENESOUPHAB
พฤติกรรมผู้บริโภคต่อสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ในนครหลวงเวียงจันทน์
  

สาขาวิทยาศาสตร์

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
ชื่อเรื่อง
5551701280
พลอยไพลิน สำเภาพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการที่คลินิกดูแลผิวพรรณในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
5651701255
กิตติมาภรณ์ ชุมพงศ์
การพัฒนาสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากสาหร่ายวากาเมะเพื่อเป็นสารให้ความชุ่มชื้นผิว
5651701257
จิราพร จิรนภาวิบูลย์
การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานตาลโตนด เพื่อประยุกต์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารยับยั้งไทโรซิเนส
5651701258
ฉันท์ชนก นวลศรี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดความมันบนหนังศีรษะ ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดชาเขียว
5651701259
ชัชวรรณ ตรียุทธวัฒนา
พฤติกรรมการเลือกซื้อและทัศนคติต่อเซรั่มป้องกันผมร่วงของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
5651701264
ณฐพัชร์ เหล่าอาภาสุวงศ์
ประสิทธิผลของสารสกัดใบหมี่ต่อการบำรุงผมเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม
5651701267
ธีระพงษ์ นิลละออ
การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานของเปลือกผลไม้ไทย 6 ชนิด เพื่อเป็นสารยับยั้งไทโรซิเนส
5651701272
ปาลิดา วัฒนสืบสิน
การเตรียมสารสกัดมาตรฐานใบย่านางเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
5651701275
พรีม บุษปวนิช
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบผง
5651701277
เพ็ญศรี อึ้งเจริญถาวร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายงาขี้ม้อน
5651701282
ระหงษ์ วงศ์เกียรติขจร
การพัฒนาสารสกัดจากชาอัสสัมเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
5651701284
วรรษมน สุขโชคพานิช
ประสิทธิภาพครีมทำให้ผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากหัวไชเท้า
5651701290
ศิวพร กำแพงแก้ว
การพัฒนาตำรับสบู่กึ่งเหลว
5651701292
สถาพร พึ่งพรหม
ผลิตภัณฑ์ล้างมือแบบแห้ง ที่ประกอบด้วยโพลีแซคคาไรด์จากเห็ดหูหนูขาว
5651701293
สมประสงค์ พยัคฆพันธ์
การพัฒนาสูตรชำระล้างธรรมชาติของน้ำมันออร์แกนิค
5651701297
สุพัทธยา กันภัย
การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานจากเศษข้าวหอมมะลิ พันธุ์ 105 เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
5651701289
วีรพณ ปฐวินทรานนท์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์จากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทาความสะอาด

5651701278

นายภวิศ วีระนภากุล

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายที่ประกอบด้วยสารส้ม

5651701286

นางสาววัลลิภา ก้อนแก้ว

การเตรียมด่างขี้เถ้ามะพร้าวเพื่อใช้ในการตั้งตำรับสบู่เหลว

PREPARATION OF COCONUT ASH ALKALINE FOR LIQUID SOAP FORMULATION

 

Scroll to Top