บทความวิจัย แผน ข
ภาคการศึกษา 2/2558

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลชื่อเรื่อง

MPA

5651010252นางเกสกานดา เชื้อสะอาดปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
5651010253นางสาวชรินทร์รัตน์ ปัทมาพิสุทธิ์ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
5651010254พระธวัชชัย ลาวิชัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
5651010255นางสาวปรางทิพย์ ตันศิริแนวทางการพัฒนาการจัดการตลาดสด: กรณีศึกษา ตลาดสดเทศบาล 1 นครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
5651010257นายปัญจพล มโนหาญปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
5651010258นางสาวปัญจมา ชอบดีปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
5651010259ดาบตำรวจหญิงรัญชน์ ดีไทยการพัฒนาการตรวจหนังสือผ่านแดน: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
5651010261นายสมคิด ปัญญานายการประเมินสุขภาวะชุมชน : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
5651010262นายสราวุฒิ จำนงค์ทรัพย์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
5651010264พันจ่าโทอนุสร คำวังปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้วยชุมชน:
5651010266พระชลายุทธ์ ท้าวมูลละการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการพื้นที่ธรณีสงฆ์วัดพระธาตุดอยเวากับตลาดสดนายบุญยืน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
5651010268นางตรีลดา แสงยาอรุณการเข้าถึงการบริการแจ้งจดทะเบียนการเกิดของเด็กไร้และรัฐไร้สัญชาติ: กรณีศึกษา บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
5651010270นางสาวพัชรี อินทฉิมปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำประชาคมแผนพัฒนาสามปี
5651010271พระอธิการภูวไนย จับใจนายปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม กรณีศึกษาวัดหิรัญญาวาส ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
5651010272พระเรืองฤทธิ์ คิดข้างบนความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Logistic

5651209255นายขวัญพล เสนาะเมือง การศึกษาการจัดการโซ่อุปทาน  ของยาสูบพันธ์เวอร์ยิเนียในตำบล โป่งงาม อำเภอ 
5651209301นางสาวอัมพิกา อินทะนิล การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานของโรงเรียนเอกชน กรณีศึกษา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา จังหวัดพะเยา
5651209302นายอิศรา ธนะการจัดการคลังสินค้าปลาทูแช่แข็งโดยใช้ EOQ กรณีศึกษาร้านจุมพลห้องเย็น
5751209251นายกฤตภาส ปานทองการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความล่าช้าของการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย
5751209253นางสาวเกวลิน รอดเจริญการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ ของโรงพิมพ์รุ่งเจริญการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร
5751209255นายเจษฎา เนตรสว่างการลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวของธุรกิจส้ม อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
5751209256ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ คณโฑเงินการศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบรรจุภภัณฑ์พลาสติก กรณีศึกษา บริษัท
5751209257นางสาวฐิติพร วีรศิริกุลการศึกษาทางเลือกในการขนส่งรถจักยานยนต์ไปยังเมืองลา ประเทศเมียนมาร์ กรณีศึกษา บริษัท AA จำกัด
5751209260นายพงศ์คณิน จิรขจรชัยการศึกษาปัจจัยการเลือกที่ตั้งจุดรับซื้อน้ำยางพารา โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (AHP) กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย
5751209265นางสาววิลาสินี ธารธีรวัฒน์แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ธุรกิจวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพะเยา
5751209267นางสาวสิวลี เนียมศิริการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อการส่งออก ในเส้นทาง R3A และแม่น้ำโขง (ลาวตอนเหนือ)
5751209268นายสุรเชษฐ์ อุตรพงศ์การศึกษาแนวทางการลดความสูญเปล่าในการดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำ

MBA

5651203282นายอานนท์ ปฐมานนท์กลยุทธ์ทางการตลาดสินค้าเมล็ดกาแฟคั่ว จากมุมมองของผู้บริโภค
5751203254นางสาวจำปี บดกระโทกการศึกษาปัจจัยการตลาดของข้าวไรซ์เบอร์รี่ในจังหวัดเชียงราย
5751203255นายชวโรจน์ วงศ์ลีลากรณ์แนวทางในการพัฒนาทางการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
5751203258นางสาวนภิส กรภควัฒน์จินดาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองของผู้บริโภคในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
5751203264นางสาวปรางค์ทิพย์ บุญธรรมแนวทางการพัฒนาทางการตลาดธุรกิจสินค้าชุดพื้นเมืองของกลุ่มผ้าปักพื้นเมืองล้านนา (ชุมชนบ้านไม้ลุงขน)
5751203265นางสาวปรียาพร เยาว์ธานีการพยากรณ์ปริมาณการนำเข้าและส่งออกสินค้าในกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนระหว่างไทย-จีนตอนใต้ (ยูนนาน) 
5751203266นายปวีร์ ศรีดุลยพินิจการพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้าประเทศไทยผ่านด่านชายแดนอำเภอเชียงของ
5751203267นางสาวพรทิพย์ อินทรพรอุดมแนวทางการพัฒนาทางการตลาดธุรกิจร้านอาหารคลีนฟู้ด ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
5751203270นางสาววราภรณ์ อัศวแสงสกุลแนวทางการตลาดบริการหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
5751203273นางสาววันวิสาข์ จักรสารแนวทางการพัฒนาการบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
5751203277นางสาวสุมลทิพย์ บัลลังโพธิ์แนวทางการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน
5751203279นางสาวเอมฤดี เทพมณีการวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนของธุรกิจ สถานตรวจสภาพรถในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
5751203280MISSLATTANA BOUNKHAMทัศนคติของคนวัยทำงานที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในนครหลวงเวียงจันทน์
5751203281MR.THANSAMAI VORRAVONGปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตนครหลวงเวียงจันทน์

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลชื่อเรื่อง

วิทย์เครื่องสำอาง

5651701296นางสาวณัฐติกาญจน์ รุ่งวิไลเจริญพฤติกรรมการเลือกใช้เครื่องสำอางของสตรีที่ทำงานในสถานบริการในเวลากลางคืนในเขตกรุงเทพมหานคร
5751701251นายเกียรติภูมิ แสงศรสูตรตำรับอิมัลชั่นของน้ำมันงาขี้ม้อน
5751701252นางสาวคนึงนิตย์ ธรรมวงษ์การสกัดเบต้าไซยานินจากเปลือกแก้วมังกรเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
5751701253นางสาวชนานันท์ สุวรรณปิฎกกุลการวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะม่วงหาวมะนาวโห่
5751701254นางสาวชนิดา ฉันทวนิชย์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคลือบเล็บชนิดลอกออกได้
5751701255นางสาวชลธิชา ปักษีการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือคลื่นความถี่วิทยุในการลดเซลลูไลท์
5751701259นางณัฐิกานต์ ศรีสมานไมตรีการพัฒนาเซรั่มกระตุ้นการงอกของคิ้วจากสารสกัดข้าวแดงของไทย
5751701260นางสาวณัฐถาภรณ์ เดชบำรุงการพัฒนาเม็ดขัดผิวจากกากเนื้อมะพร้าวและประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
5751701264นางสาวธนัฏฐา สุทธิมาศฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหญ้ารีแพร์
5751701265นางสาวธนิฎฐา โชตินิธิกิตติคุณการเตรียมสารสกัดจากวัสดุเศษเหลือฮ็อปเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย
5751701268นางสาวธิติสุดา ตระกูลหูทิพย์การสกัดไขกระบกเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน
 5751701272นางสาวนวรัตน์ ปานสมุทร์ ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่งที่ประกอบด้วยน้ำมันเมล็ดชา  MAKE UP REMOVAL PRODUCTS CONTAINING TEA SEED OIL
 5751701269นายนพดล ธรรมสุธีร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์มาส์กผสมสารสกัดเทียนเกล็ดหอย   DEVELOPMENT OF MASK PRODUCT CONTAINING  PSYLLIUM SEED EXTRACT
5751701274นางสาวบุญญาณี ศุภผลการศึกษาคุณสมบัติป้องกันแสงแดดของสารสกัดเปลือกมังคุด
5751701275นายปฐมพงศ์ มีธรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดความมันบนใบหน้าที่มีส่วนผสมจากสารสกัดชาเขียว
5751701276นางสาวปนัยรัตน์ แจ่มจันทร์เกษมการพัฒนาสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่และการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
5751701278นางสาวปิยวรรณ จิตเจริญรุ่งเรืองการพัฒนาพอลิแซคคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียวเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
5751701281นางพัชรี วงศ์ประทีปการพัฒนาแป้งฝุ่นผัดหน้าที่มีสารสกัดเปลือกมังคุด
5751701282นางสาวพัชวรรณ ชูศิลป์กุลการพัฒนาสารสกัดฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้ในตำรับเจลแต้มสิว
5751701289นางสาววชิราภรณ์ ภักดีการพัฒนาสารสกัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 
5751701290นางสาววรรณนภา การภักดีการศึกษาประสิทธิภาพไวเทนนิ่งครีมที่มีสารอัลฟาไบซาบอรอล
5751701293นางสาวศุภางค์ จำเนียรกุลDevelopment of cocoa pod extract for utilizing in cosmetic products
5751701295นางสาวสุชาดา สมรัตน์การพัฒนาสารสกัดตะไคร้เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
5751701297นางสาวอตินุช จุ่งพิวัฒน์การตั้งตำรับสบู่เจลลี่และการประเมินประสิทธิภาพในการทำความสะอาด
5751701298นางสาวอิสราภรณ์ มณีวงษ์การพัฒนาสารสกัดว่านกาบหอยเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง

Anti-Aging

5652003257นางณัฎฐิยา สุธีพิเชฐภัณฑ์การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากขมิ้นชันชนิดแคปซูลเพื่อลดภาวะการอักเสบเและน้ำหนักในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วน
5652003264นางสาวปิยนุช สนิการศึกษาประสิทธิผลการลดริ้วรอยของ TISTR-GSE จากเมล็ดองุ่นพันธุ์ป๊อกดำ VITIS VINIFERA CV.RIBIER ในรูปแบบนา
5652003271นางสาวภมรมาส กลับเผื่อนการศึกษาประสิทธิผลของ TISTR-GSE จากเมล็ดองุ่นพันธุ์ป๊อกดำ (VITIS VINIFERA CV. RIBIER) ในรูปแบบนาโนอิมัลชั่น ต่อการลดลงของฝ้าและจุดด่างดำในอาสาสมัคร
5652003272นางสาวภัทรา วาณิชวศินผลการต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิมในผู้ที่สูบบุหรี่
5652003278นางสาววานิสสา อัศวศิริโรจน์การศึกษาประสิทธิผลการลดน้ำหนักด้วยโอ๊ต เบต้ากลูแคนในผู้ที่มีภาวะอ้วน
5652003284นางสาวเสาวลักษณ์ กิติยามาตย์ผลของยาไทยตำรับยาหอมเทพจิตรต่อคุณภาพการนอนในผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับ
5752003259นางสาวชลิดา เถาว์ชาลีการศึกษาผลของการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขน และการออกกำลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปที่มีต่อผู้มีภาวะเสี่ยงโรคไขมันในเลือดสูง
5752003263นางสาวดวงพร บุญช่วยผลของชาเขียวมะลิต่อการลดความเครียดในผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานวิกฤต
5752003267นางสาวนรีรัตน์ อรุณเลิศศิริผลของโกรทแฟคเตอร์ที่มีต่อการยับยั้งเซลล์ในการผลิตเม็ดสีเมลานินบริเวณใบหน้า
5752003294นายเอกพงษ์ กาชัยการศึกษาผลของการลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังดื่มเครื่องดื่มชานมผสมเบต้ากลูแคนจากรำข้าวโอ๊ตในกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดี 

 

Scroll to Top