บทความวิจัย แผน ข
ภาคการศึกษา 2/2562

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลชื่อเรื่อง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 6151203266 นางพัขรินทร์ ผาทองการมีส่วนร่วมของพยาบาลระดับปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล: กรณีศึกษา โรงพยาบาลในเครือมูลนิธิสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
 6051203277 นางสาวอัจฉรา ภูวพิทยานนท์การใช้บริการการทำนายโชคชะตาของคนไทย
 6051203259 นายนราธิป กัลยาก้านตงกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพกลุ่มโฮงฮอมผญ๋าโฮงยาหมอเมืองล้านนาเจียงฮาย
 6151203271 นายอนันตสิทธิ์ ออนตะไคร้ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
 6151203267 นางสาวพิทยาภรณ์ พุ่มพวงกระบวนการในการเตรียมความพร้อมของการสืบทอดธุรกิจครอบครัว กรณีศึกษา ธุรกิจครอบครัวในจังหวัดเชียงราย
 6151203272 นางสาวอภิญญา จันต๊ะคาดปัจจัยที่มีผลต่อผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงรายในการตัดสินใจเลือกซื้อวิตามิน
 6151203261 นางสาวณัฐญา ชัยดรุณปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชัน
 6151203270 นางสาวสุชาดา มงคลพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในการซื้อเครื่องประดับของผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียล
 6051203267 นายยุทธนา ยุววิทยาพานิชการรชำระเงินในการซื้อสินค้าออนไลน์
ผ่านเฟซบุ๊กของลูกค้า
  5951203278 นายศานิต สุตา

 สื่อโฆษณาและพฤติกรรมของผู้บริโภค กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าโมเดิร์น เทรด จังหวัดเชียงราย 

ADVERTISING MEDIA AND CUSTOMER BEHAVIOR: A CASE STUDY OF MODERN TRADE STORES IN CHIANG RAI

  5951203280 นางสาวอรัชพร กันทะวงศ์

การจัดการที่พักอาศัยประเภทระยะยาวและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติวัยหลังเกษียณ

MANAGEMENT OF LONG STAY ACCOMODATION AND EXPECTATION OF RETIRED TOURISTS

  5951203253 นายกิตติพงศ์ บริบูรณ์

การเลือกซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าตลาดนัดกลางคืนเชียงราย

CUSTOMERS BUYING BEHAVIORS OF PRODUCTS AND SERVICE IN CHIANG RAI NIGHT MARKETS

  5951203273 นายรัชนันท์ เชาวน์สถาพรพงศ์

โอกาสตลาดธุรกิจประเภทพอชเทลในจังหวัดเชียงราย

MARKET OPPORTUNITIES FOR POSHTEL BUSINESS IN CHIANG RAI

  5951203263 นางสาวนริศรา ยศแก้ว

กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมลดน้ำหนักของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย

INTERGRATED MARKETING COMMUNICATION(IMC) INFLUENCING ON CONSUMERS’ PURCHASE DECISION OF DIETARY SUPPLEMENTS IN CHIANG RAI PROVINCE

  6151203259 นางสาวเจนจิรา กันธา

การวางแผนการเงินก่อนเกษียณของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

FINANCIAL PLANNING BEFORE RETIREMENT OF MAE FAH LUANG UNIVERSITY EMPLOYEES

  6151203268 นางสาววันทนีย์ คุณาชีวะ

ความพึงพอใจและความภักดีต่อตราสินค้าของลูกค้า ร้านลคอร ปารีส

CUSTOMER SATISFACTION AND BRAND LOYALTY OF LAKON PARIS

  6151203260 นางสาวณภัทร เหล่าธีรศิริ

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด

FINANCIAL PRODUCT IMPROVEMENT GUIDELINE FOR MAE FAH LUANG UNIVERSITY SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลชื่อเรื่อง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

  6152003266 นางสาวณิชารัศม์ สิริธรากุลวัฒน์

ระดับความหนาแน่นของเม็ดสีจอประสาทตาหลังการเสริมลูทีนในกลุ่มผู้ที่รับประทานยาลดไขมันกลุ่มสแตติน

MACULAR PIGMENT DENSITY AFTER LUTEIN SUPPLEMENTATION IN HYPERCHOLESTEROLEMIC PATIENT TAKING STATINS

  6152003293 นางสาวอนิสรา เศรษฐี

การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

THE STUDY TO DETERMINE LEARNING PREFERENCES OF STUDENTS AT THE SCHOOL OF ANTI-AGING AND REGENERATIVE MEDICINE, MAE FAH LUANG UNIVERSITY

  6152003289 นายศิรวิชญ์ วงษ์มณฑา

ผลการใช้ อาหารเสริม แอลธีอะนิน ในเรื่องความจำ

EFFECTS OF ORAL SUPPLEMENT
L-THEANINE ON WORKING MEMORY

  6152003262 นางสาวณภัดฑษร ลีหนันทกุล

ผลการประเมินผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมจากการใช้การนวดประคบสมุนไพรเทียบกับการนวดประคบสมุนไพรร่วมกับการรับประทานคอลลาเจนประเภทที่ 2 ผสมสารสกัดขมิ้นชัน

THE EFFECT OF WOMAC SCORE CHANGE FROM KNEE OSTEOARTHRITIS TREATMENT WITH HERBAL COMPRESSED THAI MASSAGE COMPARED WITH HERBAL COMPRESSED THAI MASSAGE  PLUS ORAL UNDENATURED COLLAGEN AND CURCUMIN EXTRACT

  6052003258 นางสาวณัฐพร กวีศรีสุวรรณ

การศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารฟินอลิคจากผลิตภัณฑ์แปรรูปในผงแป้งกล้วยน้ำว้าดิบชนิดเนื้อล้วนและผสมเปลือก

THE COMPARISON AMOUNT OF ANTIOXIDANT AND TOTAL PHENOLIC CONTENT FROM PROCESSED PRODUCTS IN PULP AND MIXED PEEL OF RAW CULTIVATED BANANA STARCH

    

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  6151209265  นางสาวยุวดี เนตรน้อย การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องบรรจุในกระบวนการผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 5951701293  เรือตรีสุขสัณห์ บูราณ ฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์รากผมของตำรับสมุนไพร
 6151701257  นายคณิศร์ ชาญทวีคุณ การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเบียร์เพื่อใช้ประโยชน์ในเครื่องสำอาง ANTIOXIDATION ACTIVITY TEST OF BEER FOR COSMETIC APPLICATION
 6151701258  นางสาวจรรยา พัฒนสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้สารสกัดหมากในผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดบีบี APPLICATION OF Areca catechu EXTRACT IN BB SUNSCREEN
  6151701285  นางสาวศศินุช บุญเจริญ การเตรียมสารสกัดพลูคาวด้วยการใช้คลื่นไมโครเวฟและคลื่นเสียง PREPARATION OF Houttuynia cordata EXTRACTS USING MICROWAVE-ASSISTED AND ULTRASONIC-ASSISTED EXTRACTION METHODS
  6151701290  นางสาวสรัลนุช นันท์ชัยพฤกษ์ การเปรียบเทียบวิธีสกัดสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากใบหอมแขก COMPARISON OF ANTIOXIDANT EXTRACTION METHODS FROM Murraya koenigii LEAVES
  6151701251  นางสาวกณิกนันต์ มหากิตติคุณ การศึกษาการป้องกันความร้อนสำหรับเส้นผมของน้ำมันงาขี้ม้อน STUDY ON HAIR HEAT PROTECTION FROM Perilla frutescens OIL
  6151701254  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลวรรณ เติมสายทอง สารประกอบฟีนอลิกและโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากมอลต์ PHENOLIC COMPOUNDS AND PROTEIN HYDROLYSATES FROM BREWER’S SPENT GRAIN
  6151701263  นางสาวปิยสุดา มูลสันเทียะ การประยุกต์ใช้สารเมือกจากผักปลังเพื่อเป็นสารป้องกันความร้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม APPLICATION OF Basella alba L. MUCILAGE AS HEAT PROTECTION IN HAIR CARE PRODUCT
  6151701297  นางสาวสุมิตราภรณ์ พิศชวนชม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดใบหูกวางต่างสี ANTIOXIDANT AND TYROSINASE INHIBITORY ACTIVITIES OF Terminalia catappa L. LEAF EXTRACTS
  6151701253 นางสาวกมลรัตน์ ทิพยมาศโกมล การพัฒนาตำรับแป้งฝุ่นที่มีส่วนผสมของแป้งธรรมชาติ DEVELOPMENT OF LOOSE POWDER CONTAINING NATURAL STARCHES
  6151701272  นางปัณฑิตา สมิตานนท์ การตั้งตำรับและประเมินประสิทธิภาพของน้ำมันทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของน้ำมันธรรมชาติ  FORMULATION AND EFFICACY EVALUATION OF CLEANSING OIL CONTAINING NATURAL OIL 
  6151701291   นางสาวสริญญา ชวพันธ์ การสกัดและประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเปลือกสับปะรดเหลือทิ้งจากโรงงานสับปะรดกระป๋อง EXTRACTION AND ANTIOXIDANT ACTIVITY EVALUATION OF PINEAPPLE-PEEL WASTE FROM CANNED PINEAPPLE FACTORY
  6151701281   นางสาววารี บุญพันธุ์ การสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟ้าภูฏานเพื่อเป็นสารให้ความชุ่มชื้นผิว EXTRACTION OF POLYSACCHARIDE FROM PLEUROTUS SAJOR-CAJU (Fr.) SINGER FOR APPLICATION AS SKIN MOISTURIZER
  6151701301  นางสาวไอริณ พฤฒิเสถียร ผลของลักษณะสัณฐานไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อการป้องกันรังสียูวีของเครื่องสำอางกันแดด EFFECT OF TITANIUM DIOXIDE MORPHOLOGY ON UV PROTECTION IN SUNSCREEN COSMETICS 
 6151701270  นางสาวบัณฑิตา อินพิรุด การทดสอบประสิทธิภาพการลดริ้วรอยของครีมพลูคาว ANTI-WRINKLE EFFICACY TEST OF Houttuynia cordata Thunb. CREAM
 6151701273   นางสาวปารียา ฉันทะ ฤทธิ์ทางเครื่องสำอางของสารสกัดเปลือกและเมล็ดระกำหวาน COSMETIC ACTIVITIES OF PEELS AND SEEDS OF Salacca wallichiana EXTRACT
 6151701280  นางสาวชนัญชิดา อุดมวัฒนปัญญา ความคงตัวของคอนจูเกตเมทอกซีพอลิเอทิลีนไกลคอลอิพิเดอร์มอลโกรทแฟคเตอร์ STABILITY OF CONJUGATED METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPIDERMAL GROWTH FACTOR
Scroll to Top