MFU- Higher Education Sandbox

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์

Master of Business Administration Program in Creative Wellness Business Leadership

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์
Master of Business Administration Program in Creative Wellness Business Leadership

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์)
บธ.ม. (ผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์)
Master of Business Administration (Creative Wellness Business Leadership)
M.B.A. (Creative Wellness Business Leadership)

ความสำคัญ

ความสำคัญของหลักสูตร

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศมีศักยภาพในระดับโลก สามารถเชื่อมโยงเข้ากับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมความงามและการดูแลสุขภาพหรือ Wellness Industry  นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการเป็นศูนย์กลางการแพทย์และการบริการสุขภาพตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

การสร้างและพัฒนาผู้นำทางธุรกิจที่มีศักยภาพสูง แตกต่าง และเชื่อมโยง ไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ จะสามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างต่ออุตสาหกรรมเวลเนสนี้ได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้เรียนที่เป็นผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมเวลเนส ให้รอบรู้วิทยาการ เรียนรู้ประสบการณ์ธุรกิจ และสามารถสร้างสรรค์รูปแบบนวัตกรรมทางธุรกิจสุขภาพที่หลากหลายสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้ทันที อันเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ให้มุ่งสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

SANDBOX M.B.A.

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมเวลเนส ให้มีความรู้เชิงบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงและต่อยอด/สร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเวลเนสที่สำคัญของประเทศ
 • เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมเวลเนส ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย
 • เพื่อพัฒนาผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมเวลเนส ที่เข้มแข็งของประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมทางธุรกิจที่แตกต่างและทันสมัย

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต

ระยะเวลา 10 เดือน

แผนการศึกษา:  แผน 2 แบบวิชาชีพ

เป็นแผนการศึกษาที่การค้นคว้าอิสระในรูปแบบการจัดทำและ Pitching แผนธุรกิจเวลเนสที่พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ และประเมินผู้ทรงคุณวฒิที่เป็นที่ยอมรับในวงการ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม

การเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 โมดุล และการสอบป้องกันเพื่อสำเร็จการศึกษา (Pitching)
Creative Wellness Business Model ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกที่เป็นที่ยอมรับในวงการ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

Active Cooperation for Business Innovation

 • Industrial Co-Creation & Partnership
 • เรียนรู้ในสถานที่ประกอบการชั้นนำ
 • สอนและโค้ชร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 • มุ่งสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจใช้ได้ทันที
 • เน้นสร้าง Connection ทางธุรกิจ

Active Cooperation for Business Innovation

 • เรียนเป็น Module แบบเข้มข้น
 • บูรณาการข้ามศาสตร์จาก 4 สำนักวิชา

Active Cooperation for Business Innovation

 • เรียน Onsite แบบ Intensive Period
 • เรียน Online เตรียมพื้นฐานล่วงหน้า
 • Site Visit เรียนรู้ในสถานประกอบการชั้นนำ

Field Study ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

วัน เวลา สถานที่เรียน

 • ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นเวลา 10 เดือน โดยจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลตามความเหมาะสมของเนื้อหา และมีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพ ณ ประเทศจีน
 • จัดการเรียนการสอนวันเสาร์และอาทิตย์ 09.00 น. – 16.00 น.
 • สถานที่เรียน: อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรใต้ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจหรือผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อุตสาหกรรมเวลเนส
  ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 •  

โครงสร้างหลักสูตร

Module 1: โอกาสและการพัฒนาของธุรกิจเวลเนส

Wellness Business Industry Overview and Potentials

45 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เทียบเท่า 3 หน่วยกิต)

แนวคิดของธุรกิจเวลเนส ภาพรวมสถานการณ์และศักยภาพของธุรกิจเวลเนส การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการคาดการณ์สถานการณ์ธุรกิจ ตลาดและเทคโนโลยีในอนาคต

Module 2: ถอดรหัสชีวภาพเวลเนส

Bio Hack Wellness

180 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เทียบเท่า 12 หน่วยกิต)

วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพเชิงปฏิบัติ ที่รวมถึงการแพทย์ชะลอวัย การแพทย์องค์รวม โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรเสริมสร้างสุขภาพ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ชะลอวัยในการเสริมสร้างและฟื้นฟูสุขภาพ

Module 3: การจัดการธุรกิจเวลเนส

Wellness Business Management

90 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เทียบเท่า 6 หน่วยกิต)

รูปแบบโมเดลธุรกิจที่เน้นนวัตกรรม การสร้างคุณค่าและออกแบบเพื่อสนองต่อธุรกิจเวลเนส กระบวนการสร้างนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์ลูกค้าและเส้นทางของลูกค้า การวางแผนการเข้าสู่ตลาด นวัตวณิชย์ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

Module 4: ระบบนิเวศเพื่อสถานประกอบการธุรกิจเวลเนส

Ecosystem for Wellness Business Workplace

45 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เทียบเท่า 3 หน่วยกิต)

หลักการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฏหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หลักการของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับสถานบริการสุขภาพ โรคจากการประกอบอาชีพและการจัดการ การประยุกต์ใช้
ฮวงจุ้ยและพลังธรรมชาติเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี 

Module 5: นวัตกรรมธุรกิจเวลเนส

Wellness Business Innovation

90 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เทียบเท่า 6 หน่วยกิต)

รูปแบบโมเดลธุรกิจที่เน้นนวัตกรรม การสร้างคุณค่าและออกแบบเพื่อสนองต่อธุรกิจเวลเนส กระบวนการสร้างนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์ลูกค้าและเส้นทางของลูกค้า การวางแผนการเข้าสู่ตลาด นวัตวณิชย์ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพ ณ ประเทศจีน

Study trips to exchange knowledge with health business entrepreneurs in China

การสอบป้องกันเพื่อสำเร็จการศึกษา (Pitching) Creative Wellness Business Model
ประเมินผลสัมฤทธิ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว

หลักสูตรมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่จบจากหลักสูตรจะมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ได้คุณภาพและมีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมเวลเนส ดังนี้

 1. บูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเวลเนส อย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเวลเนส ที่สำคัญของประเทศ
 2. ดำเนินธุรกิจร่วมกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเวลเนส ทั้งไทยและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
 3. วางแผนการตลาด ออกแบบบริการและประสบการณ์ลูกค้า บริหารจัดการการเงิน และใช้เทคโนโลยีสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจได้
 4. สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่แตกต่างและทันสมัย ขยายศักยภาพทางธุรกิจหรือเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับ
  มิติต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม เพื่อเป็นผู้นำธุรกิจและสร้างผลกระทบในอุตสาหกรรมเวลเนสได้
Scroll to Top