สำนักงานบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2546 โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มี คำสั่งที่ 194/2546 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยประสานบัณฑิตศึกษา  ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนบริการการศึกษา โดยมีหน้าที่ในการบริหารงานด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และการติดต่อประสานงานโดยทั่วไปตามที่สำนักวิชาร้องขอ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2547 ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 ให้จัดตั้งเป็น “ส่วนประสานงานบัณฑิตศึกษา” ต่อมาในปีพุทธศักราช 2556 ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ให้เปลี่ยนชื่อ ส่วนประสานงานบัณฑิตศึกษา เป็น “สำนักงานบัณฑิตศึกษา” สังกัดสำนักงานวิชาการ โดยมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วิสัยทัศน์

สำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานกลางที่ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

1. กำกับดูแลมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2. สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

เป้าประสงค์

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ค่านิยม

G    =   Good Service การให้บริการที่ดี

R    =   Responsiveness ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว

A    =   Academic Support สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

D    =   Development การพัฒนาตนและพัฒนางาน

โครงสร้างการบริหารงาน

—————————————————————————————————————————————————————-

ภาระงานที่รับผิดชอบ

 

  นายศรัณยู  โกเมนต์

  ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: saranyoo.kom@mfu.ac.th
  โทร: 0-5391-6140

—————————————————————————————————————————————————————-

 ฝ่ายวิชาการ

 1.1 งานมาตรฐานการศึกษา
 
  นางสาวรัชนีวรรณ สุวรรณเรืองศรี
  ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
  E-mail: ratchaneewan.suw@mfu.ac.th
  โทร: 0-5391-6138
1. งานทุนสนับสนุนงานวิจัย และทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. งานประกันคุณภาพการศึกษา, การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

3. งานตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานวิจัย และติดตามการเผยแพร่บทความในวารสาร (กรณีที่เผยแพร่ในวารสารที่ยังไม่กำหนดการเผยแพร่)
   
  นางคชาภรณ์ จันทาพูน
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: kachaporn.tha@mfu.ac.th
  โทร: 0-5391-6137
1. งานสอบวัดคุณสมบัติ
2. งานสอบโครงร่างและสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
3. งานข้อมูลนักศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติการสำเร็จการศึกษา (ปริญญาเอก และปริญญาโท แผน ก)
4. งานมาตรฐานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
5. งานออกหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
6. งานจัดทำและบันทึกผลการอบรม/เรียนจริยธรรมงานวิจัยในระบบ Grad MIS
7. งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
   
  นางสาวอิสริยาภรณ์ ศรสุวรรณ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: isariyaporn.sor@mfu.ac.th
  โทร: 0-5391-6137
1. งานสอบประมวลความรู้
2. งานสอบโครงร่างและสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
3. งานข้อมูลนักศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติการสำเร็จการศึกษา (ปริญญาโท แผน ข)
4. งานมาตรฐานการค้นคว้าอิสระ
5. งานออกหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำการค้นคว้าอิสระ
6. งานตรวจสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
7. งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
8. งานจัดทำเอกสารเผยแพร่บทความวิจัย แผน ข
9. งานจัดทำข้อมูลและเอกสารยืนยันการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้ส่วนทะเบียนและประมวลผล และส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร (SAR)
   
  นางสาวอรอนงค์ แก้วมณี
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: aornanong.kae@mfu.ac.th
  โทร: 0-5391-6138
1. งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. งานตรวจสอบคุณสมบัติและแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับบัณฑิตศึกษา
3. งานโครงการประกวดดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา
4. งานจัดทำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง จริยธรรมงานวิจัย
5. งานประสานงานและเบิกค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 งานสนับสุนและพัฒนาศักภาพของบัณฑิต
 
  นายวริทธิ์ สิทธิมงคล
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: warit.sit@mfu.ac.th
  โทร: 0-5391-6134
1. งานพัฒนา/ดูแล/ประสานงานระบบสารสนเทศของสำนักงาน
2. งานพัฒนา/ดูแล
เว็บไซต์ของสำนักงาน
3. จดหมายข่าวบัณฑิตศึกษา
4. งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
5. งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
   
  นางสาวจิณณ์ณณัช ปัญญาอาวุธ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: jinnanach.pan@mfu.ac.th
  โทร: 0-5391-6134
1. งานกิจกรรมส่งเสริมวิชาการและสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. งานตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
3. งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร
4. งานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของสำนักงาน
5. งานประกันคุณภาพการศึกษา, การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
   
   นางสาวธัญญลักษณ์ พัวศิริ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: thanyaluck.pou@mfu.ac.th
  โทร: 0-5391-6139
1. ประสานงานและสนับสนุนสำนักวิชาในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบูรณาการต่าง ๆ หรือหลักสูตรในรูปแบบพิเศษ (Sandbox) และหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Programs)
2. ประสานและร่วมจัดทำ Online Course ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรที่แจ้งความจำนง
3. บริหารจัดการ Course ที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
5. ทำการตลาดและวิเคราะห์ตลาดให้กับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ฝ่ายบริหารกลาง

 
  นางสาวรัชฎา ชัยชนะ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: ratchada.cha@mfu.ac.th
  โทร: 0-5391-6139
1. งานแผนและงบประมาณ
2. งานบริหารงานทั่วไป
– งานเลขานุการสำนักงาน
– งานจัดการประชุมสำนักงาน
– งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ และงานจัดซื้อจัดจ้าง
– งานสารบรรณ
– เบิกวัสดุสำนักงาน
– งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน
– งานเบิกจ่ายค่าทำการนอกเวลา
– งานเบิกค่าใช้จ่ายของสำนักงาน
3. งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/
การนคว้าอิสระ

4. งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบวัดคุณสมบัติ/สอบประมวล
ความรู้

5. งานบุคลากร

คู่มือการปฏิบัติงาน


ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Scroll to Top