บทความวิจัยแผน ข ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

บทความวิจัย แผน ข
ภาคการศึกษา 2/2564

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 6252003274 ภคพิชญา สมบูรณ์   ผลของการทำฤๅษีดัดตนต่อสมาธิในผู้สูงอายุ    The Effect of Ruesi Dat Ton on Concentration in Elderly
 6252003277 วรกมล ยะตินันท์   ผลของศิลปะบำบัดต่อกระบวนการรู้คิดทางสมองในผู้สูงอายุ   The Effect of Art Therapy on Cognitive Function in The Elderly
 6252003251 กมลชนก สุธาสี   การศึกษาผลของสุคนธบาบัดสูตร หิมาลายัน ฮิลลิ่ง มิสต์ต่อ การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมอง   The Effect of Aromatherapy on Himalayan Healing Mist to Human Brainwave Change
6252003270 ปองหทัย จันทร์มณี   ผลของการฟังดนตรีผ่อนคลายเพื่อลดภาวะความเครียดในวัยทำงาน   Effect of Relaxing Music on Stress Reduction in Working Age
6152003257 ชนัษธิการณ์ ปริสุทธิกุล   การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบบครึ่งใบหน้ากับประสิทธิผลของการทาเซรั่ม สารสกัดเปลือกทับทิม 5% เทียบกับสารสกัดใบบัวบก 5% ในการทดสอบ ริ้วรอยรอบดวงตาในผู้หญิงไทย A RANDOMIZED SPLIT-FACE CONTROL TRIAL OF THE EFFECTIVENESS OF TOPICAL 5% POMEGRANATE PEEL EXTRACT SERUM VERSUS TOPICAL 5% CENTELLA ASIATICA EXTRACT SERUM ON THE TEST OF PERIORBITAL WRINKLE IN THAI WOMAN PEOPLE
 6152003286 วรรณรัตน์ อิสระพงศ์   ศึกษาประสิทธิผลของการทาครีมจากสารสกัด 1% เปลือกปอสา 0.4% เปลือกทานาคา และ 0.4% เมล็ดลาไย เพื่อความขาวของผิวหน้า เทียบกับครีมอัลฟ่าอัลบูติน 2% ในชายและหญิงชาวไทย A COMPARATIV STUDY EFFECTIVENESS OF 1% BROUSSONETI PAPYRIFERA EXTRACT 0.4% LIMONIA ACIDISSIMA EXTRACT AND 0.4% DIMONCARPUS LONGA EXTRCT CREAM FOR WHITENING WITH 2% ALPHA ARBUTINCREAM IN MEN AND WOMEN FROM THAILAND
6252003260 ณัฐธินี วิเชียรศรี   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานออฟฟิศแห่งหนึ่งในเขตหนองแขม,กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย  Factors Related to Exercise Behavior of Office Workers in Nong Khaem District, Bangkok, Thailand
6252003282 อภิญญา สีผึ้ง   ผลของการฝึกสมาธิบำบัด SKT ท่าที่ 1 ในการลดความเครียดในผู้สูงอายุ The Effect of SKT 1 Meditation Therapy to Reduce Stress in Elderly
6252003276 วณิชชา โตรักษา    ผลของสุคนธบำบัดต่อความเครียดและกระบวนการรู้คิด   An Effect of Aromatherapy on Stress and Cognitive Function
6252003289 สกุณา มิตรยอดวงศ์   ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของนํ้ามะพร้าวสด นํ้ามะพร้าวเผา และนํ้ามะพร้าวแบบยูเอชที An antioxidation capacity of fresh coconut water, roasted coconut water and UHT coconut water
6152003258 ชยารส อุตมอ่าง   การศึกษาประสิทธิผลของสตีวิออลไกลโคไซด์ต่อระดับน้ำตาลและน้ำตาลสะสมเฉลี่ยในเลือดของผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน   The Efficacy of Steviol Glycoside on Fasting Blood Sugar and HbA1C in Prediabetes
6152003288 ศศิวิมล เสริมโสภณ   การศึกษาประสิทธิผลของการดื่มน้ำมะเขือเทศในการลดจุดดำบนใบหน้าของอาสาสมัครชาวไทย   A Study for Clinical Efficacy of Drinking Tomato Juice to Decrease Dark Spots on Thai People Face
6352003283 อัยรินทร์ กนกเลิศวงศ์    การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียสแตปฟิโลคอคคัสออเรียส จากน้ำมันถั่วดาวอินคา    A Study of Antibacterial Staphylococcus Aureus from Sacha Inchi Oil
6352003261 ณัฐพล สิริศศิธร    การศึกษาประสิทธิผลการลดไตรกลีเซอไรด์ด้วยซินไบโอติกในพนักงานประจำสำนักงานที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน    The Efficacy of Synbiotic Supplementation on Triglyceride in Overweight Office Workers
6352003268 พัสวี อรุณพัฒนชัย    การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสาร 6-จินเจอรอล ในขิงสดและขิงแห้ง โดยวิธีการเอชพีทีแอลซี    The Comparison of 6-Gingerol in Fresh and Dried Ginger by HPTLC method
6352003259 Nutkamon Luesomboon   Effects of Green Tea Extract on Body Composition in Overweight Adults
6352003262 ธนพล นิมิตธีรภาพ การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะเซทธิลโคลีนเอสเตอร์เรส และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากน้ำมันถั่วดาวอินคา ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITORY ACTIVITY AND ANTI-OXIDANT ACTIVITY OF SACHA INCHI OIL

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

6251701280 มลฤดี ศิริชัยเอกวัฒน์    สารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ทั้งหมด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้ง ไทโรซิเนสของสารสกัดเมล็ดอะโวคาโดพันธุ์พื้นเมือง   Total Phenolics and Flavonoids Contents Antioxidation and Antityrosinase Activities of Local Avocado Cultivar Seed
6251701294 หทัยกร กิตติมานนท์    การพัฒนาตำรับสบู่ก้อนที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดมะขามป้อม   Development of Bar Soap Containing Amla Seed Oil
6251701252 กมลรัตน์ สุวรรณกูฏ    การตั้งตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดผลกาแฟ    Formulation of Cream Containing Coffee Cherry Extract
6251701259 ณัฏฐา วงษ์กมลเศรษฐ์    ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรอบดวงตาที่มีสารสกัดกาแฟ    Efficacy of Eye Cream with Coffee Extract
6251701270 ธัญวรรณ เพ็งอ้น    การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรอบดวงตาที่มีส่วนผสมของบาคุชิออล    Development of Eye Care Product Containing Bakuchiol
6151701283 ศราวุธ วงศ์เสน    การสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากพลูคาวเพื่อเป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้นในเซรั่มบำรุงผิวหน้า    Extraction of Polysaccharides from Houttuynia cordata Thunb.    for Application as Moisturizer in Facial Serum

กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 6151203269  สิริวิมล วิศิษฐพัฒนากุล    รูปแบบการโฆษณาบนสื่อเฟซบุ๊กที่มีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองต่อสินค้า และบริการ     Types of Advertising on the Facebook Influencing Response on Product and Service

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

 6251209260 ภานรินทร์ มูลสถาน   การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทขนส่งกรณีศึกษาโดยใช้วิธีการปรับรื้อกระบวนการทางธุรกิจ   Operation Efficiency Improvement by Using Business Process Reengineering: A Case Study
6151209259 เจษรินทร์ เป็งวงศ์   การพยากรณ์ปริมาณความต้องการของร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ในจังหวัดเชียงราย   Demand Forecasting for Small Retail Business in Chiang Rai Province
6151209262 ภัทรภา ดอนเมือง   การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า AAA อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   Inventory Performance Improvement: A Case Study of AAA Electrical Store, Muang District, Chiang Rai Province
6251209259 บุญญฤทธิ์ จันทฤทธิ์   การศึกษาการลดเวลาในกระบวนการผลิต สำหรับร้านเบเกอรี่ขนาดกลาง   The Study of Time Reduction in the Production Processes for Medium Size Bakery Shop

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 6251601259 พชร บุญสวัสดิ์    ปัญหาการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา ๑๕๓   The Problem of Process Providing Important and Useful Information to The Perpetrator of Crimes Against Narcotics Offence in Narcotics Code Section 153
Scroll to Top