บทความวิจัย แผน ข
ภาคการศึกษา 1/2560

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5751203253 กิตติ ลิมปกาญจนารัตน์ พฤติกรรมการเลือกซื้อทองรูปพรรณของกลุ่มชาติพันธุ์
6051203255 ฐาปนีย์ พัวพันพัฒนา ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของน้ำเสาวรสพร้อมดื่ม Bubble โยเกิร์ต ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
6051203263 พิศมัย สุตะวงค์ ปัจจัยแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นเมืองในจังหวัดเชียงราย
6051203265 ภัททิยา เจนพิทักษ์พงศ์ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบลักษณะของร้านขายของฝากประเภทสินค้าบริโภคกับการตัดสินใจซื้องของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาร้านขายของฝาก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
6051203275 อภิญญา สอนบาลี การตลาดเชิงความสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา ลูกค้าบริษัทนำเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

5751209254 จักรพงศ์ จันต๊ะวงค์ การศึกษาการลดความสูญเปล่าของธุรกิจบ้านน๊อคดาวน์ ในจังหวัดเชียงราย
 5751209254  กิตติ สุทธิจิระพันธ์ การพยากรณ์เพื่อวางแผนการจัดซ้ือวัตถุดิบสำหรับร้านอาหาร : กรณีศึกษา ร้านเด็กอ้วนเย็นตาโฟหม้อไฟ
 5951209254  นเรศ จันทโชติ การวิเคราะห์ทําเลที่ต้ังที่เหมาะสมของสาขาใหม่ ธุรกิจร้านข้าวต้มในจังหวัดเชียงราย ด้วยการวิเคราะห์เชิง ลำดับช้ัน (AHP)
 5951209257  ปิยะนันท์ เจียมตน ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมธุรกิจร้านอาหาร Teak Cafe ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

5852003254 จิณณ์ณิชา ตรัยญาลักษณ์ การศึกษาผลของการลดระดับน้าตาลในเลือดแบบเฉียบพลันของแป๊ะตาปึงในกลุ่มผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน
5852003278 สุภาพร ปะตะมะ การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดขมิ้นชันเพื่อลดการอักเสบในผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

5851701257 ฐิติเชษฐ มั่งเกียรติสกุล การเตรียมนีโอโซมเก็บกักอะซีติลเฮกซะเปปไทด์เพื่อใช้ในเครื่องสาอาง
5851701258 Thitiporn Jeamsrichai DEVELOPMENT OF PHYSALIS PERUVIANA L. FRUITEXTRACT AS ANTIOXIDANT AND UVABSORPTIONAGENT AND ITS APPLICATION INSUNSCREENING PRODUCT
5851701276 มาณิตา สุวรรณสา การพัฒนาลิปสติกใสทีมีส่วนผสมของนํามันรำข้าว
Scroll to Top