ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุน

การนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุน

วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์

Thesis / Dissertation support grant

A1

Master degree
A1 = 30,000 Baht

A2

Master degree
A2 = 15,000 Baht

1.1

Doctoral degree
1.1 = 50,000 Baht

1.2

Doctoral degree
1.2 = 80,000 Baht

2.1

Doctoral degree
2.1 = 20,000 Baht

2.2

Doctoral degree
2.2 = 30,000 Baht

Research presentation or Publication grant​

National = 5,000 Baht ​
International = 10,000 Baht

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบแบบคำร้อง DGC 02 และ DGC 03

1. แบบฟอร์มรายการค่าใช้จ่ายในการขอรับทุนสนับสนุน Click

2. ข้อตกลงในการรับทุน สนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

    – สำหรับนักศึกษารหัส 58-60 Click

    – สำหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป Click

3. ข้อตกลงในการรับทุน สนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

    – สำหรับนักศึกษารหัส 58-60 Click

    – สำหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป Click

4. ใบสำคัญรับเงิน (ไม่ต้องกรอกวันที่รับเงิน)

    – ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย Click

    – ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ Click

5. หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร Click

6. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์) Click

7. รายงานการเบิกจ่ายทุน Click

หมายเหตุ: นักศึกษาจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ

กรณีจ่ายเงิน ซึ่งมีลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงิน

และให้นักศึกษาลงชื่อเป็นผู้จ่ายเงิน (ดาวน์โหลด>>ใบสำคัญรับเงิน)

กรณีจ่ายเงิน โดยได้รับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วน หรือตามลักษณะที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้

ให้นักศึกษาจัดทำใบรับรองการจ่ายเงินแนบไว้เป็นหลักฐานด้วย (ดาวน์โหลด>>ใบรับรองการจ่ายเงิน)

ประกาศฯ-สำหรับนักศึกษารหัส 58-60

>> ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

>> ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

 

ประกาศฯ-สำหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป

>> ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

>> ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

Scroll to Top