ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุน

การนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุน

วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์

Thesis / Dissertation support grant

A1

Master degree
A1 = 30,000 Baht

A2

Master degree
A2 = 15,000 Baht

1.1

Doctoral degree
1.1 = 50,000 Baht

1.2

Doctoral degree
1.2 = 80,000 Baht

2.1

Doctoral degree
2.1 = 20,000 Baht

2.2

Doctoral degree
2.2 = 30,000 Baht

Research presentation or Publication grant​

National = 5,000 Baht ​
International = 10,000 Baht

ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

รายการค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมมีดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เช่น ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ สารเคมี เครื่องแก้ว วัสดุการเกษตร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องและจำเป็นสำหรับการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ยกเว้นค่าครุภัณฑ์

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำรวจหรือเก็บตัวอย่างที่เกี่ยวกับการทำวิทยานพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หรือทดสอบ

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นใดอันจำเป็นสำหรับการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ นอกเหนือจากข้อที่ 1-3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

รายการค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมมีดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งรูปแบบ Poster และ Oral Presentation ในผลงานการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง

กรณีที่นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการที่มีการตีพิมพ์ผลงานเฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) ไม่สามารถขอรับทุนสนับสนุนได้ 

2. ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เฉพาะค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ผลงานที่ทางวารสารเรียกเก็บ เท่านั้น

ทั้งนี้ ผลงานที่มีการตีพิมพ์ภายใต้การขอรับทุนสนับสนุนฯ จะต้องเป็นผลงานที่เป็นไปตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และนักศึกษาจะต้องนำส่งผลงานดังกล่าวพร้อมแบบฟอร์ม DGC14 ให้กับสำนักงานบัณฑิตศึกษาภายหลังจากที่นักศึกษาเผยแพร่ผลงานเรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบแบบคำร้อง DGC 03

1. แบบฟอร์มรายการค่าใช้จ่ายในการขอรับทุน Click

2. ข้อตกลงในการรับทุน สนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์

    – สำหรับนักศึกษารหัส 58-60 Click

    – สำหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป Click

3. ใบสำคัญรับเงินทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ (ไม่ต้องกรอกวันที่รับเงิน) Click

    – แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

4. หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร Click

    – แนบสำเนาเลขที่บัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

5. รายงานการเบิกจ่ายทุน Click

6. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์) Click

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบแบบคำร้อง DGC 02

1. แบบฟอร์มรายการค่าใช้จ่ายในการขอรับทุน Click

2. ข้อตกลงในการรับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

    – สำหรับนักศึกษารหัส 58-60 Click

    – สำหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป Click

3. ใบสำคัญรับเงินทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย (ไม่ต้องกรอกวันที่รับเงิน) Click

    – แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

4. หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร Click

    – แนบสำเนาเลขที่บัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

5. รายงานการเบิกจ่ายทุน Click

หมายเหตุ: กรณีที่นักศึกษาไปนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ จะต้องนำเสนอในการประชุมที่มีการจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมที่ตีพิมพ์แบบ Book of Abstract หรือเข้าร่วมการประชุมโดยไม่ได้เป็นผู้นำเสนอผลงานต่อที่ประชุม และหลังจากที่ได้เผยแพร่ผลงานเรียบร้อยแล้วให้นำส่ง DGC14 ด้วยทุกครั้ง 

กรณีจ่ายเงิน ซึ่งมีลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงิน

และให้นักศึกษาลงชื่อเป็นผู้จ่ายเงิน (ดาวน์โหลด>>ใบสำคัญรับเงิน)

กรณีจ่ายเงิน โดยได้รับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วน หรือตามลักษณะที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้

ให้นักศึกษาจัดทำใบรับรองการจ่ายเงินแนบไว้เป็นหลักฐานด้วย (ดาวน์โหลด>>ใบรับรองการจ่ายเงิน)

1. นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอรับทุนสนับสนุนทั้ง 2 ประเภท ก่อนวันที่ 8 มิถุนายน 2566
จะต้องนำส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนให้กับสำนักงานบัณฑิตศึกษาเมื่อใช้เงินทุนครบแล้ว (แบบฟอร์มลำดับที่ 5)
2. นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอรับทุนสนับสนับสนุนทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
ไม่ต้องนำส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนให้กับสำนักงานบัณฑิตศึกษาเมื่อใช้เงินทุนครบแล้ว

ประกาศฯ-สำหรับนักศึกษารหัส 58-60

>> ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

>> ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศฯ-สำหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป

>> ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

>> ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

>> ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

>> ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

Scroll to Top