บทความวิจัย แผน ข
ภาคการศึกษา 1/2566
icon doc

การกำจัดสีในพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดหูหนูเพื่อการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
DECOLORIZATION OF POLYSACCHARIDE FROM JELLY EAR MUSHROOM FOR APPLICATION IN COSMETIC

6251701283 วนัสนันท์ คะเณย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Published Online: 22 NOV 2023, Page 1-10

การพัฒนาตำรับกันแดดจากสารสกัดเพชรสังฆาต
DEVELOPMENT OF SUNSCREEN FORMULATIONS OF CISSUS QUADRANGULARIS EXTRACT

6251701254 กันดิศ ธิชากรณ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Published Online: 21 NOV 2023, Page 1-15

การศึกษาสารสกัดกากกาแฟและชาเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม
STUDY ON SPENT COFFEE AND TEA EXTRACTS FOR HAIR DYEING PRODUCT UTILIZATION

6251701271 ธิดารัตน์ ทองชูศักดิ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Published Online: 13 NOV 2023, Page 1-12

การตั้งตำรับเซรั่มต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนผสมของสารสกัดกระสัง 
FORMULATION OF FREE RADICAL SCAVENGING SERUM CONTAINING Peperomia pellucida EXTRACT

6251701260 ณัฐธยาน์ ใช้เทียมวงษ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Published Online: 24 OCT 2023, Page 1-15

การตั้งตำรับและประเมินประสิทธิภาพครีมบำรุงผิวผสมสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากคาโมมายล์
Formulation and Efficcacy Evaluation of Skincare Cream Containing

Chamomile Extract and Essential Oil

6351701263  บุษยมาศ มโนรมณ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Published Online: 16 OCT 2023, Page 1-14

การเตรียมสารสกัดใบต้นสาละลังกาเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง
Preparation of Couroupita guianensis Leaves Extract for Cosmetic Usage

6251701261 ณัฐรดี วัชรปรีชานนท์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Published Online: 10 OCT 2023, Page 1-12

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารระดับกลางหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 :
กรณีศึกษา กลุ่มลูกค้าแบบนั่งรับประทานในร้าน เขตกรุงเทพและปริมณฑล

The Demographic Factors Affect to Customer Decision Casual Dining Restaurant Service After Covid-19 Pandemic:
A Case Study in On-Site Customers in Bangkok and Metropolitan Region

6451203265 ภูมิระพี สุขบาง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ
Published Online: 27 SEP 2023, Page 1-10

ปัจจัยยด้านประสบการณ์บริการสำหรับธุรกิจสุขภาพที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี:
กรณีศึกษา บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเทศไทย
The Service Experience Factor for Wellness Business Affecting Customers Loyalty:
A Case Study in Health Checkup Service of Mae Fah Luang University Medical Center Hospital, Thailand

6451203256 ตรีสุคนธ์ บุตรพลอย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ
Published Online: 13 SEP 2023, Page 1-13

การพัฒนาสูตรตำรับอิมัลชันบาล์มผสมสารสกัดพรอพอลิส ขมิ้นชัน และใบบัวบก
Development of Emulsion Balm Containing Propolis, Turmeric and Centella Asiatica Leaf Extracts

6251701290 สุชญา นพรัตน์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Published Online: 7 SEP 2023, Page 1-14

Scroll to Top