บทความวิจัย แผน ข
ภาคการศึกษา 1/2561

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 5951203281  นางสาวอัจฉรา อัศวสุคนธ์ การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าต่อเครื่องแต่งกายชนเผ่าประยุกต์ทางภาคเหนือในเขตจังหวัดเชียงราย
 5951203274  นายวชิร นวลก๋อง การรีวิวร้านกาแฟผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับการตัตสินใจเลือกร้านกาแฟของผู้บริโภคในเขต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 5852003257  นางสาวฉัตรประภา จินาบุญ การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างน้ำมันดาวอินคาและน้ำมันมะพร้าว ต่อการลดระดับไตรกลีเซอไรด์และแอลดีแอล ของผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
 5952003262  นางสาวปฐวีวรรณ รัตนพงศ์  ผลของการรับประทานยากลุ่ม statins ต่อระดับความหนาแน่นของเม็ดสีจอประสาทตา
 5952003272  นางสาววราภรณ์ อินทร์พงษ์พันธุ์  สัดส่วนใบหน้าส่วนล่างของผู้สูงอายุไทย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 5751701263  นางสาวดวงแก้ว ธีรศิลป การเตรียมและศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดส้มป่อยเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
 5951701253  นางสาวกัลยา เกิดศิริชัยรัตน์ ปริมาณฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกากถั่วงอก 5 ชนิด
 5851701273  นางสาวเพชรรัตน์ วัฒนเวช ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและองค์ประกอบทางเคมีในน้ำและเนื้อมะพร้าวเพื่อประโยชน์ทางเครื่องสำอาง
 5851701275  นางสาวภารตี มากอินทร์ การเตรียมเม็ดขัดผิวกายจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
Scroll to Top