บทความวิจัย แผน ข
ภาคการศึกษา 2/2565

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลชื่อเรื่อง

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

6252003256ญาณิดา สิกขมาน ผลของระยะเวลาการหมักที่แตกต่างกันต่อความมีชีวิต แลคโตบาซิลัส รียูเทอรี ดีเอสเอม 17938 ในโยเกิร์ตมะพร้าว
Effect of different fermentation durations on the viability of Lactobacillus Reuteri DSM 17938 in coconut yogurt
 6252003278 ศุภางค์ อหันทริกผลของแอลธีอะนีนต่อสมาธิและระยะเวลาในการตอบสนองในกลุ่มวัยกลางคน
Effects of L-Theanine on Attention and Reaction Time Response in Middle-Aged Subjects
 6252003290อาทิมา วะชังเงิน

การเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของน้ำแช่เลม่อนสายพันธุ์ยูเรก้าในช่วงเวลาที่แตกต่างกันด้วยวิธี DPPH

The Comparative Antioxidant Content of Eureka Lemon (Citrus limon’ Eureka’) Infused Water in Different Time to Infuse by DPPH

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

6351701257ณัฐกานต์ ใจหาญการศึกษาสารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดผงโกโก้สายพันธุ์ ชุมพร 1 เพื่อเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
Study of Bioactive Compounds and Antioxidant Activity of Cocoa Cake Extract as an Ingredient in Cosmetics
6151701296สุภามณี จันทร์โอกุลการพัฒนามาส์กหน้าที่มีส่วนผสมของพอลิแซ็กคาไรด์จากลูกสำรอง
Development of Facial Mask Containing Water-Soluble Polysaccharide from Scaphium macropodum
6251701282เมธาวี จีนพันธ์ปริมาณสารพฤกษเคมี การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย จากสารสกัดใบมังคุด
Phytochemical content, antioxidant and anti-bacteria activities from mangosteen leaves
6251701265ธนภรณ์ ยงพิศาลภพ

การเตรียมสารสกัดหยาบพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดหอมที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย

Preparation of Crude Polysaccharide Extracts from Lentinula edodes (Shiitake) Cultivated in Thailand

6251701288ศิริกุล สุขสมิทธิ์

การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมที่ประกอบด้วยกรดแกลลิคและกรดเฟอรูลิค

FORMULATION OF HAIR COLORING PRODUCT CONTAINING GALLIC ACID AND FERULIC ACID

6251701262ถิรวรรณ บุดดาซุย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากสารสกัดใบหูกวาง

Development of Hair Dying Product Containing Terminalia catappa Leave Extract

6451701274พณาวรรณ์ ประมูลวงศ์

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของใบหัวใจสีม่วงที่สกัดด้วยตัวทําละลายดีปยูเทคติก

Antioxidant Activities of Tradescantia pallida Leaves Extracted by Deep Eutectic Solvents

6251701257ชลธิดา เดชะรัฐการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงมือที่มีสารสกัดจากมะรุม
Development of Hand Cream Containing Moringa oleifera Extract
 6251701255คณิฏฐ์ษา จิรัฐิติกาล

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Cutibacterium acnes และฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรจีนซานหวง

Comparative Efficiency on Anti-Cutibacterium acnes and Anti-Inflammation of Sanhuang Chinese Herbs

6251701299พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ หงส์แก้วการพัฒนาโมลาสเพื่อใช้เป็นสารให้ความชุ่มชื้นผิวในเจลล้างมือแอลกอฮอล์
DEVELOPMENT OF MOLASSES AS MOISTURIZER IN ALCOHOL HAND SANITIZING GEL
6251701281มัลลิกา บูเลียนการพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีสารสกัดเมล็ดมะม่วงหาวมะนาวโห่
Development of Skin Care Product Containing Carissa carandas Seed Extract
6451701251กนกวรรณ ดัดวัตร์การเปรียบเทียบสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ทางเครื่องสำอางจากผลหมากด้วยการใช้วิธีแบบตัวทำละลายและวิธีดีฟยูเทกติค
Comparison of Phenolic Content and Cosmetic Bioactivities from Areca Catechu Extracted by Solvent and Deep Eutectic Solvent Extraction
6351701254จินตนา จับเทียนการเตรียมน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่นและการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
PREPARATION OF ESSENTIAL OIL FROM THE ZANTHOXYLUM LIMONELLA FRUIT FOR COSMETIC APPLICATION
6351701274วรินทร สุนทรศิริ

การเตรียมยีสต์ไฮโดรไลเสทจากกากยีสต์ด้วยกระบวนการทางเอนไซม์

Preparation of Yeast Hydrolysate from Brewer’s Spent Yeast by Enzymatic Process

6351701271ภิญญดา เกิดเปรมเวสPhysical stability of facial serum product containing Carica papaya L. leaf extract
6451701261ณัฐธิดา ชลอเดช

การเตรียมพอลิแซ็กคาไรด์จากส่วนเหลือทิ้งทางการเกษตรของม่อนไข่

Preparation of Polysaccharides from Pouteria campechiana Agro-Industrial Wastes

6151701260จุไรรัตน์  มารัตน์

ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกากผลมะสังเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง

Biological Activities of Feroniella lucida Fruit Residue Extracts for Cosmetic Utilization

6251701268รักษ์วินัย จารุพัฒน์

การเตรียมไมโครสปองซ์จากแป้งที่กักเก็บกรดคาเฟอิกเพื่อใช้ในทางเครื่องสำอาง

Preparation of Starch Microsponges Loaded Caffeic Acid for Cosmetic Utilization

6251701268

ธนัท

โชคปัญญารัตน์

การพัฒนาครีมที่มีส่วนผสมของน้ำมันธรรมชาติ

DEVELOPMENT OF CREAM CONTAINING NATURAL OILS

6251701253กษมา พันธ์โพธิ์

การเตรียมสารหอมกลิ่นกล้วยไม้ช้างเผือก

PREPARATION OF Rhynchostylis gigantea var. harrisonianum FRAGRANCE

6151701279วนันท์ญภัท ทองอิ่ม

การศึกษาสารสกัดใบและกิ่งมะไฟเพื่อการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง

STUDY OF LEAVES AND BRANCHES EXTRACTS FROM Baccaurea ramiflora FOR COSMETIC APPLICATION

6151701276ยอดยศ ศรีตังนันท์ Lateral Flow Assay for Staphylococcus aureus Detection in Cosmetics

 

 

กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลชื่อเรื่อง
   

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

   

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลชื่อเรื่อง
 6251209251กนกรส กฤตมโนรถ


การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังประเภทยาของโรงพยาบาลโดยเทคนิคการจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล

Improving the Performance of Hospital Pharmacy InventoryManagement by Using Monte Carlo Simulation

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

   
   
Scroll to Top