กิจกรรมและผลการดำเนินงาน

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

เมื่อวันเส […]

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ Read More »

กิจกรรมการอบรมหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
และการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบั

กิจกรรมการอบรมหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
และการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Read More »

กิจกรรมการอบรมหัวข้อ การเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบั

กิจกรรมการอบรมหัวข้อ การเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Read More »

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และนักศึกษาต่างชาติ
(บรรยายภาษาอังกฤษ)

สำนักงานบั

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และนักศึกษาต่างชาติ
(บรรยายภาษาอังกฤษ)
Read More »

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 (บรรยายภาษาไทย)

สำนักงานบั

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 (บรรยายภาษาไทย) Read More »

กิจกรรมการอบรมหัวข้อ การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักงานบั

กิจกรรมการอบรมหัวข้อ การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Read More »

กิจกรรมอบรมหัวข้อ การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมการ

กิจกรรมอบรมหัวข้อ การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Read More »

Scroll to Top