โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษา

วันพฤหัสบด …

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษา Read More »

กิจกรรมการอบรมหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์”

กิจกรรมการ …

กิจกรรมการอบรมหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์” Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus)

ขอแสดงความ …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) Read More »

ประกวดผลงานวิจัยและบทความวิชาการดีเด่นระดับชาติ ด้านอนาคตศึกษา (Future Studies) 2566

 ประกวดผลง …

ประกวดผลงานวิจัยและบทความวิชาการดีเด่นระดับชาติ ด้านอนาคตศึกษา (Future Studies) 2566 Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 2

         ม …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 2 Read More »

Scroll to Top