ชื่อฟอร์ม

Download
DGC17 ขอหนังสือเก็บข้อมูลงานวิจัย
DGC18 ขอหนังสือขอข้อมูลทั่วไป
DGC19 ขอหนังสือขอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ

หากท่านต้องการใช้ DGC ฟอร์มอื่นๆ กรุณาเข้าใช้งานระบบ Grad MIS

 ชื่อฟอร์มDownload
DGC01 การเปลี่ยนระดับการศึกษา
DGC02 ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
DGC03 ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์
DGC05 สอบวัดคุณสมบัติ / สอบประมวลความรู้
DGC06 ขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
DGC07 ขอสอบโครงร่าง
DGC08 รายงานผลการสอบโครงร่าง
DGC09 ขอสอบป้องกัน
DGC10 รายงานผลสอบป้องกัน – Dissertation/Thesis
DGC10 รายงานผลสอบป้องกัน – IS
DGC11 ขอตรวจรูปแบบการพิมพ์
DGC12 ข้อตกลงการโอนลิขสิทธิ์
DGC14 การเผยแพร่ผลงานวิจัย
DGC15 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา
DGC17 ขอหนังสือเก็บข้อมูลงานวิจัย
DGC18 ขอหนังสือขอข้อมูลทั่วไป
DGC19 ขอหนังสือขอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
DGC20 รายงานความก้าวหน้า – Dissertation/Thesis
DGC20 รายงานความก้าวหน้า – IS
DGC23 ขอขยายระยะเวลาการศึกษา
DGC24 ผลสอบภาษาอังกฤษ
Scroll to Top