ขอเชิญนักศึกษาส่งบทความวิจัยร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญนักศ …

ขอเชิญนักศึกษาส่งบทความวิจัยร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Read More »

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้

ขอเชิญนักศ …

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ Read More »

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การประชุมว …

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Read More »

ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารสังคมวิจัยและพัฒนา (JMARD) มาตรฐาน TCI กลุ่มที่ 2

ข่าวประชาส …

ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารสังคมวิจัยและพัฒนา (JMARD) มาตรฐาน TCI กลุ่มที่ 2 Read More »

ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ

การประชุมว …

ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ Read More »

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 13 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิาฐ์และนวัตกรรมราชมงคลครั้งที่ 5

ขอเชิญผู้ส …

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 13 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิาฐ์และนวัตกรรมราชมงคลครั้งที่ 5 Read More »

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 การปรับตัวสู่ความสมดุลใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

กลุ่มหัวข้ …

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 การปรับตัวสู่ความสมดุลใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 57 (INGRC2023)

รายละเอียด …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 57 (INGRC2023) Read More »

การประชุมระดับชาติ ด้านการสื่อสาร บริหารจัดการและนวัฒกรรม ครั้งที่ 7 โดย UTCC

การประุมวิ …

การประชุมระดับชาติ ด้านการสื่อสาร บริหารจัดการและนวัฒกรรม ครั้งที่ 7 โดย UTCC Read More »

Scroll to Top