ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 The 62nd Kasetsart University Annual Conference หัวข้อ: “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน” (“Knowledge of the Land for SDGs and Carbon Neutrality”)

ขอเชิญผู้ส …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 The 62nd Kasetsart University Annual Conference หัวข้อ: “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน” (“Knowledge of the Land for SDGs and Carbon Neutrality”) Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 14 The 14th Payap University and UNRN Research Symposium 2024

ขอเชิญผู้ส …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 14 The 14th Payap University and UNRN Research Symposium 2024 Read More »

การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 ภายใต้ หัวข้อ “Frontier area-based research for Sustainable development”

ขอเชิญผู้ส …

การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 ภายใต้ หัวข้อ “Frontier area-based research for Sustainable development” Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16

ขอเชิญผู้ส …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16 Read More »

ขอเชิญผู้สนเใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7 The 7th National Graduate Research Conference วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขอเชิญผู้ส …

ขอเชิญผู้สนเใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7 The 7th National Graduate Research Conference วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Read More »

ขอเชิญนักศึกษาส่งบทความวิจัยร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญนักศ …

ขอเชิญนักศึกษาส่งบทความวิจัยร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Read More »

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้

ขอเชิญนักศ …

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ Read More »

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การประชุมว …

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Read More »

Scroll to Top