บทความวิจัย แผน ข
ภาคการศึกษา 1/2564

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

6252003273 นางสาวเพชรรัตน์ ชยะกุลขจรพัฒน์  ความสัมพันธ์ของโรคเปลือกตาอักเสบที่มีสาเหตุจากไรขนตากับโรคภูมิแพ้ขึ้นตา อายุและเพศ  Relationship of Blepharitis Caused by Demodex Mites and Allergic Conjunctivitis
6252003255 นายคุณากร เสถียรนพเก้า  ประสิทธิผลของการฝึกบริหารสมองที่มีผลต่อการลดความเครียด  The Effectiveness of Brain Activation Program on Stress Reduction
6252003257 นางสาวณัชชา จินตนาวสันต์  การศึกษาผลการฝังเข็มจุดไท่ชง ต่อระดับความเครียดในกลุ่มวัยทำงาน  Effectiveness of Acupuncture at Taichong Point on Stress Level Activities in Working Population
 6252003258 นางสาวณัฐชา ราตรี  ผลของการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อศักยภาพสมองด้านกระบวนการทาง สติปัญญาในผู้สูงอายุ  The Effect of Qigong Exercises on Cognitive Performance in the Elderly
 6252003281  นางสาวสุนีย์รัตน์ พรพิชญาภัทร  ผลของการกดที่จุดฝังเข็มต่อระดับความรุนแรงของอาการปวดที่จุดกดเจ็บในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอด้านหลังเรื้อรัง  Effect of Acupressure on Pain Intensity at Trigger Points in Patients with Chronic Posterior Neck Pain

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 6151701292  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา น้อยจันทร์  การพัฒนาตำรับไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดบรอกโคลี  Formulation of Hydrogel Containing Broccoli Extracts

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

6351203271 นางสาวศศิกานต์ จันแปงเงิน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านในโครงการบ้านจัดสรรในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย Factors Affecting Consumers’ Decision to Purchase a House in a Real Estate Development in Mueang District, Chiang Rai Province 
Scroll to Top