บทความวิจัย แผน ข
ภาคการศึกษา 1/2565

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลชื่อเรื่อง

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

6152003254จิดาภา วิมุกตานนท์การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของ กะหล่ำปลี แคร์รอต มะเขือเทศ และหอมหัวใหญ่สด เทียบกับการผ่านความร้อนด้วยการนึ่งและการต้ม
Study on Phenolic and Flavonoid Antioxidant Content and Activities of Fresh Cabbage, Carrot, Tomato, and Onion Comparing to Steaming and Boiling
6352003254เกศริน กิจนุเคราะห์     การเปรียบเทียบผลการบริหารร่างกายแบบมณีเวชกับฤาษีดัดตนต่ออาการปวดกล้ามเนื้อบ่าในผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตราด
6352003251กฤษฎา โรจนสมสิทธิ์     The Effect of Aloe Vera on Staphylococcus aureus
6352003256ฉัตร โรจน์บวรวิทยา

     การศึกษาอิทธิพลของการเตรียมกระชายขาวด้วยความร้อนต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี ABTS Assay ในห้องปฏิบัติการ 

Effect of Heat Exposure on Antioxidant Activity of Fingerroot: An in Vitro Study Using ABTS Assay

6352003262ธนพล นิมิตธีรภาพ

     การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะเซทธิลโคลีนเอสเตอร์เรส และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากน้ำมันถั่วดาวอินคา

ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITORY ACTIVITY AND ANTI-OXIDANT ACTIVITY OF SACHA INCHI OIL

 6252003279สมโภชน์ วุฒิกรอุดมกิจ    การศึกษาประสิทธิผลการใช้เซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์จากเนื้อเยื่อสายสะดือมนุษย์ในการรักษา
    โรคไตเรื้อรังในแมว    AN EFFICACY STUDY OF MESENCHYME STEM CELLS FROM HUMAN UMBILICAL
    CORD TISSUE FOR THE TREATMENT OF FELINE CHRONIC KIDNEY DISEASE
   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

6151701266ตริตาภรณ์ กาญจนากรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นผิวหน้าที่มีส่วนผสม ของสารสกัดกระเจี๊ยบเขียวและน้ำดอกกุหลาบ
Development of Facial Moisturizer Products Contain the Extracts of Okra (Abelmoschus esculentus L. Moench) and Rose (Rosa damasecena Mill.) Water
 6251701256ฐิตาภา เอี้ยงปาน

   ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดผักกูดที่เตรียมจากวิธีการสกัดแบบลำดับขั้น

   Antioxidant and Tyrosinase Inhibitory Activities of Diplazium esculentum (Retz.) Sw. Extracts Obtained by Sequential Extraction Method

 6251701289 ศิริภัทร์ พลอยทับทิม

   การสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากใบหมี่ด้วยการใช้เอนไซม์ช่วยสกัด

   Enzyme Assisted Extraction of Polysaccharides from Litsea glutinosa Leaves

6251701279มโนชา นิจปิยนันท์

   การเตรียมเลคจากสารสกัดดอกหงอนไก่

Preparation of Lake from Celosia argentea L. Extract

กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

  6151209263  นายภาณุวัฒน์ ไข่มุกข์   การจัดเส้นทางสำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายโดยการประยุกต์ใช้วิธีปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย   Routing for Tourist Package in Chiang Rai by Using Traveling Salesman Problems

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

Scroll to Top