ลำดับ

รายการ

1     แนะนำสำนักงานบัณฑิตศึกษา
2     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3     ประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4     แนะนำการวางแผนการศึกษา
5     ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
6     ปฏิทินกิจกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา 
7     เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 
8     การสอบและการส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
9     การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
10     ทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา 
11     แนะนำการใช้งานระบบจัดการสารสนเทศ GRAD MIS
12     ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
13     คำถามที่พบบ่อย FAQ
14     แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
15     การประกวดผลงานดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น
16     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

Information Centers

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
การตรวจสอบระเบียนประวัติส่วนบุคคล
การลงทะเบียนเรียน
การเลือกรายวิชาเพื่อการลงทะเบียนเรียน
การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
การรับทราบผลการศึกษารายบุคคล
การเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา
การลาสอบ
การขอลาพักการศึกษา/การขอกลับเข้าศึกษา
การขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
การลาออก
การขอสำเร็จการศึกษา
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา
การถ่ายรูปชุดครุย ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
Scroll to Top