หลักสูตร สาขาวิชารหัสตารางเรียน
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   บริหารธุรกิจ แผน ข65
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ก265
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ แผน ข64
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ก264
    
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ 65 
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ 64 
Scroll to Top