หลักสูตร สาขาวิชารหัสตารางเรียน
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แบบ 2.166
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   บริหารธุรกิจ แผน ข66
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ก266
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ แผน ข65
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ก265
    
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ 66 
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ 65 
Scroll to Top