1. การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีจัดทำครั้งแรก)

1.1 นักศึกษากรอกแบบฟอร์มขอทำบัตร ATM ของธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วน

1.2 แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้วลงลายมือชื่อกำกับ

1.3 ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้นักศึกษานำรูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว (พื้นหลังสีฟ้า) หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ แต่งกายชุดสุภาพ หรือเครื่องแบบข้าราชการ นำส่งที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล จำนวน 1 รูป และ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 1 รูป

1.4 ยื่นแบบฟอร์มขอทำบัตร ATM พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตร 200 บาท ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

1.5 นักศึกษาสามารถขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ภายใน 14 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร

2. การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีบัตรประจำตัวนักศึกษาเดิมสูญหาย ชำรุด เปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตร (เปลี่ยนชื่อ/ นามสกุล หรือเลขที่หนังสือเดินทาง) หรืออื่นๆ ให้ปฏิบัติดังนี้

2.1 นักศึกษายื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา เพื่อตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา ณ ส่วนทะเบียนและประมวลผล

2.2 นักศึกษานำคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมเอกสารข้อ 2.2.1-2.2.8แล้วแต่กรณี ไปติดต่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอาคารโรงอาหารและกิจกรรม (D1) ชั้น 1 แล้วรอรับบัตรใหม่ ภายใน 10 นาที

2.2.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ)2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ)

2.2.3 สมุดบัญชีธนาคาร

2.2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน

2.2.5 บัตรประจำตัวนักศึกษา (ฉบับเดิม)*

2.2.6 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล**

2.2.7 ค่าธรรมเนียมทำบัตรใหม่ 100 บาท

2.2.8 ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝาก 100 บาท**

2.3 เมื่อนักศึกษาได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนบัตร หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งธนาคารทันทีเพื่อขอแก้ไข
 

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นเอกสารที่ใช้เพิ่มเติมกรณีบัตรชำรุด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนหน้าบัตร

** หมายถึง เป็นเอกสารที่ใช้เพิ่มเติมกรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนหน้าบัตร

Scroll to Top