ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ครั้งที่ 1)


ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 7 ผลงาน


ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ผลงาน


**การจ่ายเงินรางวัลจะจ่ายผ่านบัญชีธนาคารของนักศึกษาเท่านั้น**

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการจ่ายเงินรางวัล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

3. ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ฉบับ

4. ใบแสดงความจำนงให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ


ดาวน์โหลดเอกสาร

ระดับปริญญาตรี
1. ใบสำคัญรับเงิน

1.1 รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูล Scopus ซึ่งถูกจัดอันดับวารสารโดย SCImago Journal Rank (SJR) ตั้งแต่ควอไทล์ที่ 2 ขึ้นไป

1.2 รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูล Scopus ซึ่งถูกจัดอันดับวารสารโดย SCImago Journal Rank (SJR) ตั้งแต่ควอไทล์ที่ 3 และ 4

1.3 รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับชาติ

2. ใบแสดงความจำนงให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ระดับบัณฑิตศึกษา
1. ใบสำคัญรับเงิน

1.1 รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูล Scopus ซึ่งถูกจัดอันดับวารสารโดย SCImago Journal Rank (SJR) ตั้งแต่ควอไทล์ที่ 2 ขึ้นไป

1.2 รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูล Scopus ซึ่งถูกจัดอันดับวารสารโดย SCImago Journal Rank (SJR) ตั้งแต่ควอไทล์ที่ 3 และ 4

2. ใบแสดงความจำนงให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

**หากนักศึกษาจัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วกรุณานำส่งเอกสาร ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้อง 106 อาคารเรียนรวม 1 (C1-106) ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6138 

Scroll to Top