กองบริหารการศึกษา
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

034-341545-6, 092-2693377
034-351395
kpspic@ku.ac.thkpsnrr@ku.ac.th
https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/

Scroll to Top