A :   1. นักศึกษาเข้าระบบ GRAD MIS และกรอกชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องการจะแต่งตั้ง
       2. นักศึกษาส่งเอกสาร DGC06 และ คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  ต่อสำนักวิชา
       3. หลังจากเอกสารขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสำนักวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีแล้ว สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้ในระบบ  GRAD MIS

A : ให้นักศึกษาพิมพ์ชื่ออาจารย์โดยไม่ต้องระบุตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย ให้พิมพ์ “สุวรรณา” แล้วจะมีตัวเลือกให้เลือกเพิ่มชื่ออาจารย์ได้
A :  1.นักศึกษาเข้าระบบ GRAD MIS และพิมพ์เอกสาร DGC15 ส่งที่สำนักวิชา

      2.หลังจากเอกสารขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสำนักวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีแล้ว สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้ในระบบ GRAD MIS

A :  สำหรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต (การค้นคว้าอิสระ) ได้ไม่เกิน 15 คน

A :  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้ แต่ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

Scroll to Top