A :   การสอบป้องกัน หรือเรียกว่า Defense Examination เป็นการสอบจบผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นการรวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลวิจัยที่ได้ดำเนินการมา ซึ่งผู้วิจัยจะต้องรวบรวมความคิดทั้งหมดอย่างเป็นระบบ สามารถตอบคำถามคณะกรรมการสอบในมิติต่างๆ ในด้านวิชาการ เนื้อหา และด้านข้อมูลทางสถิติงานวิจัย เป็นต้น

A :   1. ลงทะเบียนเรียนครบถ้วนตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00  สำหรับหลักสูตรต่อไปนี้
              1) ปริญญามหาบัณฑิต แผน ก2 และ แผน ข
              2) ปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2

       2. กรณีสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ต้องดำเนินการหลังจากได้รับอนุมัติโครงร่าง ไม่น้อยกว่า 90 วัน
       3. กรณีสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ต้องดำเนินการหลังจากได้รับอนุมัติโครงร่าง ไม่น้อยกว่า 45 วัน        
       4.สอบผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
       5. นักศึกษา แผน ข (การค้นคว้าอิสระ) ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้เรียบร้อยแล้ว

A :  1. นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (https://postgrads.mfu.ac.th/index.php/current-students/regulations-announced/regulations-thai)
      2. ดำเนินการยื่นเรื่องขอสอบผ่านระบบ GRAD MIS  (https://mfugradmis.mfu.ac.th)
      3. พิมพ์เอกสาร DGC09 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกัน และผลการตรวจการคัดลอกผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ส่งเอกสารที่สำนักวิชา

A :  1. กรณี รายวิชาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์      ยื่นเอกสารก่อนสอบไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
      2. กรณี รายวิชาการค้นคว้าอิสระ              ยื่นเอกสารก่อนสอบไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์   

A :  ให้ส่งประวัติของอาจารย์ภายนอกมายังอีเมล graduate@mfu.ac.th จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ภายนอก และดำเนินการเพิ่มชื่อเข้าระบบ GRAD MIS
       เมื่อเรียบร้อยแล้วจะตอบกลับทางอีเมลของนักศึกษา

Scroll to Top