ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 จึงเห็นเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 โดยความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง)”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้บังคับใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการแผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และประกาศอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดแย้งกับประกาศนี้ โดยให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ คำวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ 5 นักศึกษาที่เรียนในสังกัดสำนักวิชาที่เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย

5.1 กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ประกอบด้วย

5.1.1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
5.1.2 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.3 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5.1.4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

5.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย

5.2.1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5.2.2 สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

5.3[1] กลุ่มสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย

5.3.1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์
5.3.2 สำนักวิชาการจัดการ
5.3.3 สำนักวิชานิติศาสตร์
5.3.4 สำนักวิชาจีนวิทยา

ข้อ 6 ให้กำหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท และปริญญาเอก) ผลงานจาก ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จะต้องมีการนำเสนอเผยแพร่ผ่านช่องทางข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

6.1[1] ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิการหรือผู้จัดทำวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ระดับนานาชาติ ซึ่งมีเกณฑ์คุณภาพ โดยถือ ณ วันที่ผลงานนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์
เป็นหลัก ดังนี้

6.1.1 เป็นวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหรือเป็นวารสารที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับ หรือเป็นวารสารระดับนานาชาติสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือ
6.1.2 เป็นวารสารระดับนานาชาติตามประกาศล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
6.1.3 เป็นวารสารระดับนานาชาติที่จัดอยู่ใน Quartile 1 หรือ Quartile 2 ของ SCImago Journal Rank (SJR)

กรณีวารสารในข้อ 6.1.1-6.1.3 เป็นวารสารระดับนานาชาติแบบ Open Access ต้องเป็นวารสารที่เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) วารสารที่อยู่ใน The Directory of Open Access Journals (DOAJ)
2) วารสารที่มีสำนักพิมพ์ที่เป็นสมาชิกใน Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)
3) วารสารที่มีสำนักพิมพ์ที่เป็นสมาชิกใน The Committee on Publication Ethics (COPE)
4) วารสารที่มีสำนักพิมพ์ที่เป็นสมาชิกใน The International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers (STM)

6.2 ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือมีผลงานอื่นๆ ที่เทียบเท่า เช่น งานนวัตกรรม งานออกแบบสร้างสรรค์หรือต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์ได้

6.3 ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารระดับชาติตามประกาศล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยถือ ณ วันที่ผลงานนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์เป็นหลัก

6.4 นำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพ หรือจากต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยที่นักศึกษาต้องเป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองในวันและเวลาที่ผู้จัดประชุมกำหนด การนำเสนอจะเป็นการเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

6.5 ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยผ่านการพิจารณาการประเมินบทความจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการเผยแพร่

6.6 ข้อกำหนด จำนวนผลงานการเผยแพร่ ดังนี้

6.6.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท

1) แผน ก1 ผลงานจากวิทยานิพนธ์จะต้องมีการนำเสนอเผยแพร่ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามข้อ 6.1-6.4 ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน
2) แผน ก2 ผลงานจากวิทยานิพนธ์จะต้องมีการนำเสนอเผยแพร่ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามข้อ 6.1-6.4 ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
3) แผน ข ผลงานจาก การค้นคว้าอิสระ จะต้องมีการนำเสนอเผยแพร่ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามข้อ 6.1-6.5 ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน

6.6.2 นักศึกษาระดับปริญญาเอก

1) แบบ 1.1 และ 1.2
     ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์จะต้องมีการนำเสนอเผยแพร่ รวมไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามข้อ 6.1-6.2 ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน และตามข้อ 6.1-6.4 ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
2) แบบ 2.1 และ 2.2
     ก. สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์จะต้องมีการนำเสนอเผยแพร่ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามข้อ 6.1-6.2
ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
     ข. สาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์จะต้องมีการนำเสนอเผยแพร่ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามข้อ 6.1-6.2 ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน หรือข้อ 6.3 ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน

6.7 ชื่อของนักศึกษาต้องปรากฏเป็นชื่อแรกในเอกสารการเผยแพร่ผลงานวิจัย กรณีผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ ชื่อของนักศึกษาต้องปรากฏเป็นชื่อแรกหรือชื่อที่สอง รวมทั้งต้องระบุตามหลักสากลว่าเป็นผลงานที่ดำเนินการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำ ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ข้อ 7 การนำส่งหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย
         นักศึกษาต้องนำส่งเอกสารหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดพร้อมแนบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา

ข้อ 8 ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถนำส่งเอกสารหลักฐานการเผยแพร่ผลงานต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษาได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดในภาคการศึกษาที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา (เฉพาะกรณีนักศึกษาได้ดำเนินการอื่นใดเป็นไปตามเงื่อนไขการศึกษาทุกอย่างแล้ว คงเหลือเฉพาะการเผยแพร่ผลงานวิจัย) ถือว่านักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (รักษาสถานภาพ) ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ 9[2] กรณีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาโท เป็นระดับปริญญาเอก ผลงานที่นักศึกษาเผยแพร่ในระดับปริญญาโท ไม่ถือว่าเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับปริญญาเอกตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หมายเหตุ   [1] แก้ไขโดยประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

              [2] แก้ไขโดยประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Scroll to Top