บทความวิจัย แผน ข
ภาคการศึกษา 2/2563

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลชื่อเรื่อง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  6051203251  นางสาวกฤษติยาภรณ์ อินต๊ะ

  คุณภาพบริการของแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดเชียงราย

 Service Quality of In-Patient Department of a Private Hospital In Chiang Rai

  6051203254 นางสาวชญานิน เนตรประสิทธิ์

 การรับรู้ด้านความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวสูงอายุที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

 Risk Perception of Senior Tourists in Chiang Rai

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลชื่อเรื่อง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 6151701294 นางสาวสุพัตรา จันทมูลตรี การตั้งตำรับน้ำหอมสำหรับผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร
 FORMULATION OF PERFUME FOR WOMEN IN BANGKOK
 5951701278นายภานุวัฒน์ คงหนู  การยับยั้งเชื้อ Propionibacterium acnes ของสารสกัดส้มแขก
 Propionibacterium acnes Inhibition of Garcinia atroviridis Griff. Extract
5951701283นางสาววาณี เผ่าวิริยะฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสของสารสกัดดอกทองกวาว
Antioxidation and Tyrosinase Inhibitory Activity of Butea monosperma Flower Extract
6151701298นางสาวอรพรรณ วงศ์เครือวัลย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลสครับขัดผิวกายจากกากเนื้อมะพร้าว กากอ้อย และกากสับปะรด
Development of Body Gel Scrub from Coconut Meal, Bagasse and Pineapple Pulp Residues
6051701258นางสาวชนกนันฐ์ มัคพันธวงษ์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดดอกดาหลาสามสี
Phenolics Contents and Antioxidant Activities of Three Colors Torch Ginger Flower Extract
6251701251นางสาวกนิษฐา ช้างเสวกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์และฟีนอลิกจากผักเชียงดา
Antioxidant of Polysaccharide and Phenolic Extracts from Gymnema inodorum (Lour.) Decne.
6251701274นางสาวปภัสรา พันหิรัญการสกัดสารยับยั้งไทโรซิเนสจากมะแขว่น
Extraction of Tyrosinase Inhibitor from Zanthoxylum limonella Alston

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  6051203251   นางสาวกฤษติยาภรณ์ อินต๊ะ   คุณภาพบริการของแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดเชียงราย  Service Quality of In-Patient Department of a Private Hospital In Chiang Rai
  6051203254  นางสาวชญานิน เนตรประสิทธิ์  การรับรู้ด้านความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวสูงอายุที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย  Risk Perception of Senior Tourists in Chiang Rai

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 6151701294  นางสาวสุพัตรา จันทมูลตรี  การตั้งตำรับน้ำหอมสำหรับผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร  FORMULATION OF PERFUME FOR WOMEN IN BANGKOK
 5951701278 นายภานุวัฒน์ คงหนู   การยับยั้งเชื้อ Propionibacterium acnes ของสารสกัดส้มแขก  Propionibacterium acnes Inhibition of Garcinia atroviridis Griff. Extract
5951701283 นางสาววาณี เผ่าวิริยะ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสของสารสกัดดอกทองกวาว Antioxidation and Tyrosinase Inhibitory Activity of Butea monosperma Flower Extract
6151701298 นางสาวอรพรรณ วงศ์เครือวัลย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลสครับขัดผิวกายจากกากเนื้อมะพร้าว กากอ้อย และกากสับปะรด Development of Body Gel Scrub from Coconut Meal, Bagasse and Pineapple Pulp Residues
6051701258 นางสาวชนกนันฐ์ มัคพันธวงษ์ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดดอกดาหลาสามสี Phenolics Contents and Antioxidant Activities of Three Colors Torch Ginger Flower Extract
6251701251 นางสาวกนิษฐา ช้างเสวก ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์และฟีนอลิกจากผักเชียงดา Antioxidant of Polysaccharide and Phenolic Extracts from Gymnema inodorum (Lour.) Decne.
6251701274 นางสาวปภัสรา พันหิรัญ การสกัดสารยับยั้งไทโรซิเนสจากมะแขว่น Extraction of Tyrosinase Inhibitor from Zanthoxylum limonella Alston
Scroll to Top