ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

คำนิยาม
 
หมวดที่    
1
       องค์ประกอบคณะกรรมการบัณฑิต + หน้าที่  
       องค์ประกอบคณะกรรมการบัณฑิตประจำสำนักวิชา + หน้าที่  
2
       ส่วนที่ 1     หลักสูตรที่เปิดสอน หน้า 5
       ส่วนที่ 2     โครงสร้างหลักสูตร หน้า 5
                               หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  
                                      แผน ก แบบ  ก1  แบบ  ก2  
                                      แผน ข  
                               หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
       ส่วนที่ 3     การบริหารหลักสูตร หน้า 6
3
       ส่วนที่ 1     ระบบการศึกษา หน้า 8
                               การแบ่งภาคการศึกษา  
                               หน่วยกิต  
                               ประเภทของหน่วยกิต  
       ส่วนที่ 2     ระยะการศึกษา หน้า 9 ประกาศการขอขยายระยะเวลา
       ส่วนที่ 3     ภาษาที่ใช้ในการศึกษา หน้า 10
4
       ส่วนที่ 1     อาจารย์ประจำหลักสูตร หน้า 10
                               คุณสมบัติและหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตร  
       ส่วนที่ 2     อาจารย์ผู้สอน หน้า 11
                                     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  
                                     หลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต  
       ส่วนที่ 3     อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หน้า 11
                                     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  
                                     หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
                          ภาระงานการคุมดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ  
                          หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ  
     ส่วนที่ 4     อาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบโครงร่างหรือ                                     สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หน้า 11
                       คุณสมบัติและหน้าที่คณะกรรมการสอบ  
5
       ส่วนที่ 1     คุณสมบัติของผู้รับเข้าศึกษา หน้า 12 ประกาศเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 
       ส่วนที่ 2     หลักเกณฑ์และวิธีการรับเข้าศึกษา หน้า 12
       ส่วนที่ 3     ประเภทของผู้เข้าศึกษา หน้า 13
6
       ส่วนที่ 1     การขึ้นทะเบียนนักศึกษา หน้า 14
       ส่วนที่ 2     การลงทะเบียนเรียน หน้า 14
       ส่วนที่ 3     การเทียบโอนรายวิชา หน้า 15
       ส่วนที่ 4     การเพิ่ม ลด และถอนรายวิชา หน้า 16
       ส่วนที่ 5     การลงทะเบียนเรียนซ้ำ หน้า 17
7
       การจัดการเรียนการสอน  
8
       ส่วนที่ 1     การวัดผลรายวิชา หน้า 19
       ส่วนที่ 2     การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หน้า 19 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบ 
                             (สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข)  
                                    คุณสมบัตินักศึกษา  
                                    องค์ประกอบคณะกรรมการสอบ  
                                    การวัดผล  
       ส่วนที่ 3     การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หน้า 20
                             (สำหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต)  
                                    คุณสมบัตินักศึกษา  
                                    องค์ประกอบคณะกรรมการสอบ  
                                    การวัดผล  
       ส่วนที่ 4     การสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หน้า 21
       ส่วนที่ 5     การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หน้า 23 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบภาษาอังกฤษ
       ส่วนที่ 6     การสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  
9
10
       ส่วนที่ 1     ระดับการประเมิน หน้า 26
       ส่วนที่ 2     หลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์ผลการศึกษา หน้า 28
       ส่วนที่ 3     การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย หน้า 30
11
ประกาศการเปลี่ยน ระดับการศึกษา
       ส่วนที่ 1     การเปลี่ยนระดับการศึกษา หน้า 30
       ส่วนที่ 2     การย้ายสาขาวิชา หน้า 31
       ส่วนที่ 3     การเปลี่ยนแผนการศึกษา หน้า 32
12
       ส่วนที่ 1     การลาสอบ หน้า 32
       ส่วนที่ 2     การลาพักการศึกษา หน้า 32
13
14
ประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่
15
Scroll to Top