รายชื่อวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

1. Asian Journal of Mycology (AJOM) (TCI-2)
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร
ส่วนบริหารงานวิจัย
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
Scroll to Top