การยื่นผลการเผยแพร่ผลงาน

1) นักศึกษาบันทึกการเผยแพร่บทความผ่านระบบ Grad MIS

2) ส่งคำร้อง DGC14 พร้อมเอกสารแนบตามประเภทการเผยแพร่ ดังนี้ 

– วารสาร

กรณีบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเรียบร้อยแล้ว
1) สำเนาปกนอกวารสาร

2) สำเนาสารบัญวารสาร เฉพาะหน้าที่มีชื่อบทความวิจัยปรากฏ

3) สำเนาบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในวารสาร

4) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าวารสารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

กรณีบทความวิจัยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร แต่ยังไม่ได้ดำเนินการตีพิมพ์

1) หนังสือรับรองการยอมรับให้ตีพิมพ์

2) บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่จะนำไปตีพิมพ์ในวารสาร

3) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าวารสารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

– การประชุมวิชาการ

1) สำเนาปกนอกของเอกสารรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding)

2) สำเนาหน้าแสดงรายชื่อกองบรรณาธิการ หรือคณะกรรมการจัดการประชุม โดยระบุสถาบันที่สังกัด

3) สำเนาหน้าสารบัญเฉพาะหน้าที่มีชื่อบทความวิจัยปรากฏ

4) สำเนาบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในเอกสารรายงานการประชุมวิชาการ

5) สำเนาประกาศนียบัตร

5) สำเนาหน้ารายนามกองบรรณาธิการ หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยระบุสถาบันในสังกัด

– การเผยแพร่ผลงานวิจัย แผน ข (การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ)

1) แบบประเมินบทความ และบทความที่ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

2) บทความที่แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

Scroll to Top