โค้งสุดท้าย เชิญชวนสมัครโครงการ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจผู้ให้ทุน"

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. และ สวก.ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2566

ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับนักวิจัยที่จะยื่นขอรับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย ในช่องทาง Basic Research 2568 และ งบประมาณในกลุ่ม Strategic Fund ในกลุ่ม PMUs ต่างๆ อาทิ สวก. วช. เป็นต้น 

เชิญชวนคณาจารย์และนักวิจัย มฟล. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจผู้ให้ทุน”

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. และ สวก.ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 ในกิจกรรมจะมีทั้งภาคการบรรยายและ Workshop

► หากท่านมีข้อเสนอโครงการ ทั้งงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างผลงานใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ นโยบายและสาธารณะ กำลังจะขอยื่นเสนอโครงการ ไม่ควรพลาดสำหรับกิจกรรมดีๆ

► นักวิจัยที่มีข้อเสนอโครงการหรือกำลังพัฒนาข้อเสนอโครงการ ที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วม workshop โดยทางส่วนบริหารงานวิจัยจะจัดคิวให้กับท่านเป็นลำดับถัดไป

สมัครตาม QR Code หรือคลิก >> ลงทะเบียน  

Scroll to Top