มทร.อีสาน ฉบับมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นวารสานราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยกับผู้สนใจทั่วไป โดยเปิดรับบทความตลอดทั้งปี บทความทุกบทความจะผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน และวารสาน มทร.อีสาน ฉบับมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ได้ถูกจัดให้เป็น วารสานกลุ่มที่ 2

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมุนษย์สาสตร์ และสังคมศาสตร์ ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ทางเว็บไซต์  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/index

มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นวารสานราย 4 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยกับผู้สนใจทั่วไป โดยเปิดรับบทความตลอดทั้งปี บทความทุกบทความจะผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน และวารสาน มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ได้ถูกจัดให้เป็น วารสานกลุ่มที่ 2

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ทางเว็บไซต์  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index

Scroll to Top