การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 7
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4
ในหัวข้อ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Moving Towards Sustainable Development Goals)
ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566

ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในรูปแบบ on site และ on line ระดับนานาชาติ

สามารถดูรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่เว็บไซต์ https://rmutrcon.rmutr.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02 441 6060

Fax 02 441 6059

มือถือ 081 256 8595

E-mail: rmutrcon@rmutr.ac.th

Scroll to Top