ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยทักษิณได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2566” โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เขาร่วมประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ สุทธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี และ นายศรัณยู โกเมนต์ หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 18427 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (อาคาร 18) วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา

ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับฟังเกี่ยวกับแนวทางการจัดการการเรียนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการต้อนรับจากการรำมะโนรา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ และ ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น-ถามตอบเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการระบบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย

Scroll to Top