ด้วยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดโครงการอบรมออนไลน์การวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยและการเรียนรู้ของเครื่องมือโดยใช้ภาษา R และ Python Research Methods and Machine Learning R and Python (Online Version) ในระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16-00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้โปรแกรม R และ Python และเห็นแนวทางในการประยุกต์ใช้โปรแกรม R และ Python ในระดับสูงขึ้น อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม R และ Python ในการวิจัยต่อไป

          ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์การวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยและการเรียนรู้ของเครื่องมือโดยใช้ภาษา R และ Python (Online Version) ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตามวันและเวลา ข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายชัชพล สำเริงฤทธิ์ โทรศัพท์ 0 5596 4822 ในเวลาราชการ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการวิชาการ โทร. 055-964822
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี บัวสุข 086-9395820

Scroll to Top