ประกาศเลื่อนการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Research Expo 2021
เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ในประเทศไทยยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว
จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Research Expo 2021”
ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
โดยกำหนดการจัดงานเป็นระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย กองส่งเสริมและสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทร 0-2579-1370, 0-2561-2445 ต่อ 515, 517, 518, 519, 524
Website : Researchexpo.nrct.go.thScroll to Top