ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ครั้งที่ 5)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ครั้งที่ 5)

ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 15 ผลงาน

**การจ่ายเงินรางวัลจะจ่ายผ่านบัญชีธนาคารของนักศึกษาเท่านั้น**

 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการจ่ายเงินรางวัล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

3. ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ฉบับ 

4. ใบแสดงความจำนงให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ

 

หมายเหตุ: ใบสำคัญรับเงิน ให้ระบุที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง และไม่ต้องลงวันที่ในเอกสาร

เจ้าหน้าที่ส่วนการเงินและบัญชีจะเป็นผู้ลงวันที่ในเอกสาร ณ วันที่ได้โอนเงินให้แก่นักศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ใบสำคัญรับเงิน

2. หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

 

**หากนักศึกษาจัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วกรุณานำส่งเอกสาร ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้อง 106 อาคารเรียนรวม 1 (C1-106) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565**

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6138 

Scroll to Top