ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดการประชุมวิชาการ “Conference in Management: Summer 2023” ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นเวทีสาธารณะ ด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยผ่านรูปแบบการประชุมออนไลน์ ZOOM MEETING ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนส่ง บทความฉบับเต็ม (Full paper) หรือ บทคัดย่อ (Abstract) ได้ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566

เว็บไซต์งานประชุมวิชาการ
https://cim.wu.ac.th

รูปแบบบทความ
1. บทความฉบับเต็มภาษาอังกฤษ (Full paper in English) หรือ
2. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract in English)
3. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 7th edition
รูปแบบบการบรรยาย (Oral presentation)
1. บรรยายเป็นภาษาไทย (Thai) หรือ
2. บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ (English)

การส่งบทความฉบับเต็ม
ส่งบทความฉบับเต็มมายังอีเมล์ cim.walailak@gmail.com, sikosin@mail.wu.ac.th
กลุ่มสาขา (แต่ละกลุ่มมีรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น)
1. กลุ่มการจัดการธุรกิจและนวัตกรรม (Business and Innovation Management)
2. กลุ่มการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (Digital Marketing and Branding)
3. กลุ่มการจัดการโลจิสติกส์ (Logistic Management)
4. กลุ่มการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism and Service Management)
5. กลุ่มการจัดการการบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance Management)
6. กลุ่มการจัดการทั่วไป (General Management)

ค่าลงทะเบียน
บทความฉบับเต็ม 2,500 บาท ต่อบทความ
บทคัดย่อ 1,500 บาท ต่อบทความ
เข้าร่วมฟังออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทางเลือกในการเผยแพร่บทความฉบับเต็ม (Full paper)
1. Science, Technology, and Social Sciences Procedia (Proceedings งานประชุมวิชาการ) https://wjst.wu.ac.th/index.php/stssp/index
2. Asia Social Issues (ASI) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 (https://so06.tci-thaijo.org/index.php/asi)

หมายเหตุ ส่งบทความฉบับเต็ม (Full paper) หรือบทคัดย่อ (Abstract) ได้ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ติดต่อคุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ อีเมล์ cim.walailak@gmail.com, sikosin@mail.wu.ac.th
โทรศัพท์ 0-7547-6485 มือถือ 089-6577163
เว็บไซต์ https://cim.wu.ac.th  

Scroll to Top