ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 13 วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, จังหวัดพัทลุง
The 13th National Science Research Conference (SCR 13th#)
ภายใต้แนวคิด: “ Research and Innovation for the New Normal Life”

Deadline submission: 28 กุมภาพันธ์ 2565
 
Session Oral Presentation:
กลุ่มนำเสนอ;
1. สาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
2. สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ
4. สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล
6. สาขาวิชาฟิสิกส์ พลังงาน และวัสดุศาสตร์
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
8. Routine to Research สายสนับสนุนเครือเทางาม
9. การนำเสนอแบบบรรยายของนิสิตในเครือเทางาม Research to Market (R2M) (ภาษาอังกฤษ)
——————————————-
 
Session Poster Presentation:
กลุ่มนำเสนอ;
1. สาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
2. สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ
4. สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล
6. สาขาวิชาฟิสิกส์ พลังงาน และวัสดุศาสตร์
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
8. Routine to Research สายสนับสนุนเครือเทางาม
=========================
ติดต่อสอบถาม:
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
หมายเลขโทรศัพท์: 074-609-607
——————————————-
ติดต่อสอบถามทั่วไป; นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการส่งผลงานหรือด้านวิชาการ;
(1) อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฎ คิดดี
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 088-752-5223
(3) นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
Scroll to Top