ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 55 (รูปแบบออนไลน์) The 55th National Graduate Research Conference
(55th# NGRC 2022_Online Conference): “The Future of Higher Education and Research Post COVID-19”
หัวข้อ: “อนาคตอุดมศึกษาและการวิจัยหลังโควิด-19” (The Future of Higher Education and Research Post COVID-19)
ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565 การประชุมออนไลน์ และจัดงานที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Deadline submission: 30 กันยายน 2565
กลุ่มสาขาวิชา:
1. กลุ่มภาษาศาสตร์
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. กลุ่มบริหารธุรกิจ
ติดต่อสอบถาม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์: 044-009-009 ต่อ 1536 หรือ 044-272-827
หมายเลขโทรสาร: 044-272-827 ต่อ 18
Scroll to Top