The 19th KU KPS National Conference การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565
Submission Deadline : 15 ตุลาคม 2565
 
Venue : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (on-site)
สาขาการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประกอบด้วย 8 สาขา ดังนี้
1) สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
2) สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
3) สาขาวิศวกรรมศาสตร์
4) สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
5) สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอุตสาหกรรมบริการ
6) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
7) สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
8 ) สาขาส่งเสริมการเกษตร
รูปแบบดำเนินงาน
– การบรรยายพิเศษ และการสัมมนาวิชาการ
– การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
– การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
* ตีพิมพ์บทความฉบับเต็มและ/หรือฉบับบทคัดย่อในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
Scroll to Top