ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565:
"มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
The 5th National and International Research Conference 2022: (NIRC V 2022): “Universities for Local Development Based on Sustainable Development Goals”
หัวข้อ: "มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
——————————————-
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
——————————————-
 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ On site ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, จังหวัดบุรีรัมย์
Deadline submission: 14 มกราคม 2565
=========================
 
หัวข้อในการประชุมระดับนานาชาติ:
1. Education
2. Humanities and Social Sciences
3. Science and Technology
4. Health Science
5. Area-based research
6. Multidisciplinary research
——————————————-
หัวข้อในการประชุมระดับชาติ:
1. ด้านการศึกษาศาสตร์
2. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5. การวิจัยเชิงพื้นที่
6. การวิจัยเชิงสหวิทยาการ
=========================
ติดต่อสอบถาม:
สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์: 044-611-221 ต่อ 7401, 7402
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 086-468-1656
หมายเลขโทรสาร: 044-612-858
Scroll to Top