ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
"ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน"
หัวข้อ: "ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน" (Challenges in Innovation Development for Sustainability)
 
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 การประชุมออนไลน์
Deadline submission: 4 มีนาคม 2565
 
บทความที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิชาการ จะได้รับการตีพิมพ์ในสาร BU Academic Review (TCI กลุ่ม 1) และวารสารนักบริหาร (TCI กลุ่ม 1)
====================================
ขอบเขตของผลงาน;
สาขาที่เปิดรับบทความ แบ่งเป็น 4 กลุ่มสาขา ดังนี้
1. บริหารธุรกิจ
2. สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นวัตกรรมการศึกษา
====================================
ติดต่อสอบถาม:
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-407-3888 ต่อ 2817-2819
Scroll to Top