ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี
"ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน"
หัวข้อ: "ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน" (Challenges in Innovation Development for Sustainability)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference 2022
ในหัวข้อ “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality”
ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดสมรรถนะแก่ผู้เรียนเป็นหลัก
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมีปฏิทินการส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ดังนี้
 
1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลงทะเบียนส่งผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ พร้อมส่งบทคัดย่อ และแจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ (Abstract)
 
1 – 15 มีนาคม 2565
ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
 
ภายใน  31 มีนาคม 2565
แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็ม
 
ภายใน 15 เมษายน 2565
ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่ผ่านการแก้ไข
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 6 พฤษภาคม 2565
 
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบบรรยาย หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564  – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/ และขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่มีค่าลงทะเบียน
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณ วิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช / คุณ นลินี จิโรภาส 
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทรศัพท์ 0 7428 9220, 9226 (ข้อมูลทั่วไป) 0 7428 9210, 9222 (ข้อมูลการนำเสนอผลงาน)
 
 
อีเมล: educonf@g.psu.ac.th 
เว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th 
 
Scroll to Top