ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
ส่งบทความได้ที่ ? https://so03.tci-thaijo.org/index.php/MSVAR
Deadline submission: 30 กันยายน 2565
กลุ่มสาขาวิชา:
1. กลุ่มภาษาศาสตร์
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. กลุ่มบริหารธุรกิจ
ติดต่อสอบถาม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์: 044-009-009 ต่อ 1536 หรือ 044-272-827
หมายเลขโทรสาร: 044-272-827 ต่อ 18
Scroll to Top