เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ด้วยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารการบัญชีและการจัดการ (Journal of Accountancy and Management) มีวัตถุประสงค์เพื่อรเผยแพร่บทความวิจัยและวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการออกปีละ 4 ฉบับ ดังนี้


• ฉบับที่ 1 จัดพิมพ์ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี
• ฉบับที่ 2 จัดพิมพ์ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน ของทุกปี
• ฉบับที่ 3 จัดพิมพ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี
• ฉบับที่ 4 จัดพิมพ์ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี


โดยวารสารได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI ฐาน 1 โดยไม่มีค่าดำเนินการวารสารใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งบทความ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs
หรือ email: nattakan.j@acc.msu.ac.th

 

Scroll to Top