การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ สายสังคมศาสตร์
National Graduate Research Conference in Social Sciences

จัดโดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิชาการ 3 สถาบัน ได้แก่
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีศรีวิชัย จ.ตรัง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 30 มิถุนายน 2566
แบบ Online Conference

รางวัล Best Paper Awards

มีการพิจารณารางวัล Best Paper Awards สาขาละ 2 รางวัล เช่น บริหารธุรกิจ การตลาด การท่องเที่ยวและการโรงแรม ฯลฯ

Link หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
https://www.dpu.ac.th/graduate/tm/

Scroll to Top