ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15: “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นและยั่งยืน”
The 15th National Science Research Conference (SRC 15th#): “Science Innovation for Better and Sustainable Society”
หัวข้อ: “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นและยั่งยืน” (“Science Innovation for Better and Sustainable Society” )
ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, จังหวัดชลบุรี
Deadline submission: 11 กุมภาพันธ์ 2567
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์ https://science.buu.ac.th/src15/#
กลุ่มนำเสนอในการประชุม:
1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพและชีวเคมี
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและจุลชีววิทยา
4. เคมี เคมีประยุกต์ และเคมีอุตสาหกรรม
5. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ
6. คณิตศาสตร์ศึกษา และวิทยาศาสตร์ศึกษา
7. คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ฟิสิกส์ พลังงาน ดาราศาสตร์ และวัสดุ
9. วิทยาศาสตร์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (R2M)
10. การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หมายเลขโทรศัพท์: 038-103-155
E-mail: anana@go.buu.ac.th
Scroll to Top